BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 

Archiwalna strona WWW
(od dnia 27 marca 2023 r.)

Aktualne informacje znajdują się pod adresem URL:
https://www.ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROJEKTY FINANSOWANE PRZEZ MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKI
REALIZOWANE W INSTYTUCIE FIZYKI PAN
 
 
 Ministerstwo Edukacji i Nauki

 • "Projekty międzynarodowe współfinansowane"
  nr projektu 5177/HZDR/2021/0


  Tytuł projektu: Narastanie defektów oraz rekonstrukcja sieci w β-Ga2O3 implantowanym ziemiami rzadkimi
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz
  Okres trwania: 2021 - 2023
  Budżet projektu: 791 285,00 zł
  Dofinansowanie: 84 095,00 zł

  Opis projektu
  Celem projektu jest obserwacja procesów akumulacji oraz transformacji defektów, zachodzących wskutek implantowania matrycy β-Ga2O3 jonami ziem rzadkich (RE) oraz późniejszego wygrzewania. W zamierzeniu projektu jest również identyfikacja powstałych defektów strukturalnych metodą RBS/c wspomaganą poprzez symulacje komputerowe oparte o techniki Monte Carlo oraz badania strukturalne metodą HRXRD. Ponadto planowane jest również zbadanie mechanizmów aktywacji optycznej i elektrycznej atomów domieszki RE oraz jej interakcji z atomami matrycy zachodzących wskutek wygrzewania. W tym celu przeprowadzone zostaną również badania optyczne i elektryczne.


 • "Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej"
  nr projektu 2021/WK/11


  Tytuł projektu: Polski wkład do Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego
  Kierownik projektu: dr hab. inż. Anna Wolska
  Okres trwania: 2021 - 2026
  Budżet projektu: 23 957 915,11 zł

  Opis projektu
  Celem projektu jest zapewnienie polskim naukowcom dostępu do Europejskiego Centrum Promieniowania Synchrotronowego poprzez wpłacanie wkładu w wysokości 1% budżetu ESRF. ESRF umożliwia prowadzenie badań na najwyższym światowym poziomie. 44 stacje pomiarowe pozwalają na wybranie stacji odpowiedniej do warunków planowanych eksperymentów. Do dyspozycji użytkowników pozostają m.in. takie techniki badawcze jak czasowo-rozdzielcza dyfrakcja, dyfrakcja w wysokich ciśnieniach, absorpcja i emisja rentgenowska (także czasowo-rozdzielcza i w wysokich ciśnieniach), magnetyczna polaryzacja kołowa, kriomikroskopia elektronowa Cryo-EM. Projekty eksperymentów mogą być składane przez wszystkich naukowców z polską afiliacją i są oceniane na takich samych zasadach, jak naukowców z innych krajów tworzących Konsorcjum ESRF.


 • "Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej"
  nr projektu 2022/WK/06


  Tytuł projektu: Wsparcie udziału polskich jednostek naukowych w międzynarodowym projekcie AEgIS prowadzonym w CERN
  Koordynator projektu: dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IFPAN
  Skład konsorcjum:
  1. Instytut Fizyki PAN (lider)
  2. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  3. Politechnika Warszawska
  Okres trwania: 2022 - 2026
  Budżet projektu: 3 525 490,20 zł

  Opis projektu
  Proponowany projekt dotyczy prac badawczych zaplanowanych do realizacji w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych (CERN) w ramach międzynarodowego eksperymentu AEgIS. Polski udział w tym projekcie będzie zapewniony przez Konsorcjum Naukowe AEgIS-PL, w skład którego weszły zespoły badawcze z trzech instytucji: Politechniki Warszawskiej, Instytutu Fizyki PAN oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem eksperymentu jest precyzyjne badanie układów atomowych zawierających antymaterię. Udział polskiego Konsorcjum obejmuje zaprojektowanie, konstrukcję oraz montaż części aparatury, opracowanie układu kontroli eksperymentu, a także teoretyczną interpretację wyników. Finansowanie obejmuje roczne składki konsorcjantów na rzecz eksperymentu AEgIS, koszty pobytów w CERN oraz zakup elementów aparatury zaplanowanej do wytworzenia w ramach projektu. Dodatkowo planowane jest sfinansowanie dwóch międzynarodowych spotkań oraz wsparcie udziału w konferencjach międzynarodowych.


 • "Dotacja celowa Ministerstwa Edukacji i Nauki przeznaczona na finansowanie realizacji inwestycji związanej
  z działalnością naukową - zakup aparatury naukowo - badawczej"
  nr umowy 7292/IA/SP/2022


  Tytuł projektu: Układ laserowy do badań molekuł dla przyszłych technologii kwantowych
  Koordynator projektu: prof. dr hab. Jastrzębski Włodzimierz
  Okres trwania: 2022 - 2023
  Budżet projektu: 846 431,00 zł

  Opis projektu
  Inwestycja obejmuje zakup aparatury naukowo-badawczej - wąskopasmowego lasera barwnikowego z podwajaczem częstości (206-920 nm) o szerokości spektralnej poniżej 3 GHz.
  Aparatura zostanie wykorzystana w badaniach podstawowych, w szczególności w badaniach obiektów molekularnych, które przewidywane są do wykorzystania w przyszłych technologiach kwantowych. Szeroki zakres spektralny systemu laserowego pozwoli na prowadzenie badań nad wyznaczeniem, nieznanej do tej pory, struktury energetycznej szerokiej klasy dimerów metali alkalicznych i metali alkalicznych-wapniowców/lantanowców (Ca, Sr, Yb).
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061