BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 

Archiwalna strona WWW
(od dnia 27 marca 2023 r.)

Aktualne informacje znajdują się pod adresem URL:
https://www.ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRUM DOSKONAŁOŚCI KWANTEKO
 
 
 

Centrum Doskonałości KWANTEKO

"Kwantowe i materiałowe podstawy technologii przyszłości i ekologii"

Centrum Doskonałości KWANTEKO obejmuje swoją działalnością cały Instytut Fizyki PAN i jest zarządzane przez Koordynatora Centrum, Wicedyrektora Instytutu Fizyki PAN:

prof. dra hab. Leszka Sirko

przy współudziale: prof. dr hab. Tomasza Storego i prof. dr hab. Andrzeja Suchockiego.

 

Cele i planowany zakres działań

Zasadniczym celem ustanowienia w Instytucie Fizyki PAN Centrum Doskonałości "Kwantowe i materiałowe podstawy technologii przyszłości i ekologii" KWANTEKO jest zorganizowanie silnego naukowego centrum technologiczno-edukacyjnego ukierunkowanego na tworzenie i wykorzystanie nowoczesnych technologii materiałowych, informacyjnych oraz metod ochrony i poprawy jakości życia ludzkiego i ochrony przyrody. W tym celu konieczne jest zintensyfikowanie rozwoju multi- i interdyscyplinarnych badań naukowych w zakresie fizyki i technologii materiałów oraz kwantowych nanostruktur półprzewodnikowych, magnetycznych, nadprzewodnikowych i molekularnych (także aktywnych biologicznie i istotnych dla ekologii) oraz rozszerzenie nowoczesnych metod badawczych fizyki materii skondensowanej, fizyki atomowej i molekularnej. Prowadzone w Centrum badania są ukierunkowane na eksplorację jakościowo nowych możliwości kontrolowanego uzyskiwania pożądanych aplikacyjnie elektrycznych, magnetycznych i optycznych właściwości materiałów i struktur oraz na ich wszechstronną charakteryzacjępoprzez wykorzystanie efektów związanych z silnie zaznaczoną kwantową naturą tych obiektów.

Główne kierunki działalności Centrum

Działalność Centrum Doskonałości KWANTEKO jest ściśle związana z obszarami priorytetowymi: nowe materiały, technologie informacyjne i telekomunikacyjne, ekologia oraz zdrowie i życie i obejmuje:

  1. Wytwarzanie nowych nanostruktur półprzewodnikowych, magnetycznych i nadprzewodnikowych (także układłw hybrydowych) i badanie w tych materiałach zjawisk kwantowych zasadniczych dla rozwoju spintroniki, magnetoelektroniki i spin-optoelektroniki.

  2. Badanie i charakteryzację cząsteczek oraz struktur o znaczeniu biologicznym, procesów oraz mikroobiektów mających znaczenie w procesach zanieczyszczenia środowiska. Opracowywanie nowych metod monitoringu i ochrony przed zanieczyszczeniami naturalnego środowiska ludzkiego.

  3. Inżynierią kwantową oraz badania modelowych kwantowych układów fizycznych (m.in. kondensatów Bosego-Einsteina, pojedynczych kropek kwantowych) w celu praktycznej weryfikacji nowych koncepcji wykorzystania zjawisk kwantowych, w szczególności w informatyce kwantowej oraz w kwantowych układach optycznych i niskowymiarowych.

  4. Opracowanie metod wytwarzania nowych magnetycznych i ferroelektrycznych materiałów półprzewodnikowych (w tym tlenków i siarczków metali magnetycznych) dla potrzeb optyki nieliniowej, wytwarzania detektorów dla ochrony radiacyjnej, oraz weryfikacji nowych koncepcji w zakresie zapisu informacji.

  5. Prowadzenie międzynarodowej działalności szkoleniowej i edukacyjnej dotyczącej badań i technologii struktur niskowymiarowych oraz spektroskopowych i rentgenowskich metod badania i charakteryzacji materiałów. Baza szkoleniowa Centrum wykorzystana będzie także do aktywnej edukacji młodzieży, studentów i doktorantów.


     Przyznane granty:

"Laboratorium sensorów biomolekularnych i radiacyjnych oraz charakteryzacji struktur niskowymiarowych"otrzymało dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Ministerstwa Nauki i SzkolnictwaWyższego, program 1.4.3 SPO-WKP. 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061