BibliotekaCzasopismaWebmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
 
 

Archiwalna strona WWW
(od dnia 27 marca 2023 r.)

Aktualne informacje znajdują się pod adresem URL:
https://www.ifpan.edu.pl

 
 
 
 
 
 
   Informator o Instytucie 
   Wirtualny Spacer 
 
 
   Konwersatorium IF PAN 
   Popularyzacja fizyki 
   Praktyki studenckie w IF PAN 
   Praktyki przeddoktorskie w IF PAN 
   Projekty doktoranckie 
   Seminaria 
   Konferencje 
   Welcome Centre 
 
 
   Projekt MagTop   
   Projekty QuantERA   
   Projekty TechMatStrateg 
   Projekty POIG   
   Projekty POIR   
   Projekty MEiN   
   POIG 1.1.2 - Projekt kluczowy   
   Projekt EAgLE   
   Projekt Baltic TRAM   
   Projekt MSCA POLONEZ   
   Udział Polski w ESRF   
   Fundusze strukturalne UE   
   Inkubator Innowacyjności 4.0 
   Projekt "Welcome to Poland" 
 
 
   Szkoła Doktorska 
   Studia doktoranckie 
   Projekt ERASMUS 
 
 
   Acta Physica Polonica A 
 
 
   Oferta dla przemysłu 
   Zamówienia publiczne 
 
 
   Deklaracja dostępności 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII
 
 
 
 


Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów dla Opto- i Mikroelektroniki


Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów dla Opto- i Mikroelektroniki łączy potencjał badawczy, technologiczny i produkcyjny czterech instytutów naukowo-badawczych oraz Spółki Cemat-Silicon S.A., będącej producentem i eksporterem półprzewodnikowego krzemu na rynki całego świata.

  1. Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk, IF PAN, 02-668 Warszawa, Al. Lotników 32/46,
  2. Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk, IChF PAN, 01-224 Warszawa, ul. Kasprzaka 44/52,
  3. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ITME, 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133,
  4. Cemat - Silicon S.A., 01-919 Warszawa, ul. Wólczyńska 133.
  5. Unipress, Instytut Wysokich Ciśnień PAN, 01- Warszawa, ul. Sokołowska 29.

Partnerzy powierzyli koordynację działalności Centrum Instytutowi Fizyki Polskiej Akademii Naukoraz powołali

prof. dra hab. Adriana Kozaneckiego

(IF PAN) na Koordynatora. Wszystkie decyzje, dotyczące zakresu działalności, podejmowane są kolegialnie przez Radę Koordynacyjną CZT.

Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów dla Opto- i Mikroelektroniki jest otwarte na nowych partnerów, mogących wzmocnić Centrum i przyśpieszyć realizację celów.

Główne cele działalności Centrum:

  1. Zbudowanie infrastruk tury technologicznej, umożliwiającej wytwarzanie i charakteryzację nanostruktur półprzewodnikowych budowanych na bazie związków azotkowych III-N (GaN, AlGaN, InGaN) oraz związków II-VI, a zwłaszcza ZnO. Na bazie tych struktur zostaną opracowane tranzystory HEMT, które następnie znajdą zastosowanie w elektronicznych przyrządach diagnostycznych, takich jak biosensory nowych generacji. Innym kierunkiem prac będzie rozwój półprzewodnikowych źródeł światła - lasery i diody świecące w obszarze niebieskim i UV, detektory, urządzenia spintroniczne.

  2. Drugim zaadniczym celem CZT jest dalszy rozwój technologii krzemu krystalicznego oraz krzemowych warstw epitaksjalnych dla urządzeń mikroelektronicznych. Płytki z monokrystalicznego krzemu są podstawowym materiałem przy produkcji układów mikroelektronicznych, zarówno elementów dyskretnych (diod, tranzystorów, itd.) jak również układów scalonych (tzw. "chipów"). Postępująca miniaturyzacja układów mikroelektronicznych stawia producentów krzemu wobec konieczności systematycznego udoskonalania technologii, zwiększania średnicy płytek, poprawiania parametrów technicznych (parametrów elektrycznych, fizykochemicznych, geometrycznych, stanu powierzchni, itd.).

W ramach Centrum Zaawansowanych Technologii Materiałów zgłoszone zostały następujące projekty:
  1. Centrum Technologii Nanostruktur Półprzewodnikowych i Biosensorów.

  2. Specjalistyczne Laboratorium Badawczo-Rozwojowe dla nowej generacji epitaksjalnych płytek krzemowych.


     Przyznane granty:

"Centrum technologii nanostruktur półprzewodnikowych i biosensorów", 2007-2008, we współpracy z Instytutem Fizyki PAN i Instytutem Wysokich Ciśnień PAN,otrzymało dotacje z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Ministerstwa Nauki i SzkolnictwaWyższego, program 1.4.3 SPO-WKP.


 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26REGON:  000326061