Deklaracja dostępności Instytutu Fizyki PAN z siedzibą
Al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa

Instytut Fizyki PAN w Warszawie podejmuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami "Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych". Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Instytutu Fizyki PAN o adresie URL http://info.ifpan.edu.pl.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Przy ocenie stopnia dostępności strony internetowej Instytutu skorzystano także z ogólnodostępnego narzędzia do oceny stron WWW: Test – European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa Instytutu spełnia wymagania dostępności w 71%.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Dla niektórych zdjęć i obrazków brak jest alternatywnych opisów, brakuje audio deskrypcji dla publikowanych materiałów i dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Przemieszczanie się po elementach strony internetowej przy użyciu skrótów klawiszowych możliwe jest w obrębie całej strony z wyjątkiem górnego, poziomego menu rozwijalnego. Część dokumentów PDF została opublikowana bez warstwy tekstowej. Filmy nie posiadają napisów dla osób z wadami słuchu. Nie ma pełnej zgodności prezentowanych treści w wersjach polsko- i angielskojęzycznej.

Ułatwienia

Utrudnienia wymienione w deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Instytut Fizyki PAN dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku wystąpienia problemów z dostępem do treści znajdujących się na stronie internetowej Instytutu każdy zainteresowany może zgłaszać swoje zastrzeżenia i uwagi. W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji, których odbiór był utrudniony ze względu na sposób ich prezentacji, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Zgodnie z Art. 7 Ustawy Instytut Fizyki PAN deklaruje, że w przypadku gdy nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu. Wnioski należy kierować na adres:

Wniosek musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, osoba zainteresowania zostanie poinformowana o terminie realizacji zgłoszenia, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia zgłoszenia. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie będzie możliwe, Instytut zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji zgłoszenia można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (http://www.rpo.gov.pl)


Ogólne informacje dotyczące dostępu na teren Instytutu

Informacje dotyczące poruszania się po Instytucie

Informacje dodatkowe

Plan terenu Instytutu  (plik PDF)

Plan terenu Instytutu