Biblioteka Czasopisma Webmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
Projekty badawcze
 
 

PROJEKTY   BADAWCZE  


WYKAZ GRANTÓW REALIZOWANYCH W 2016 R.


PROJEKTY BADAWCZE NCN OPUS


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Kontrolowana interferencja spinowa w mezoskopowych heterostrukturach półprzewodnikowych

prof. dr hab. Tadeusz Figielski

2012-2016

2

Zjawiska międzywierzchniowe w epitaksjalnych heterostrukturach tlenkowych

dr hab. Marek Wójcik, prof. IF PAN

2012-2016

3

Azotek galu domieszkowany berylem - w kierunku nowej generacji konwerterów optycznych

dr hab. Henryk Teisseyre,
prof. IF PAN

2012-2016

4

Wzrost metodą epitaksji z wiązek molekularnych oraz analiza zjawisk segregacji składników i ich wpływu na właściwości fizyczne warstw (Al,In,Ga)N

dr hab. inż. Jolanta Borysiuk

2012-2016

5

Nowa metoda wyznaczania całki wymiany dla rozcieńczonego półprzewodnika magnetycznego - przypadek pary jonów Co2+ w ZnO

prof. dr hab. Wojciech Szuszkiewicz

2012-2016

6

Wpływ rozkładu wewnętrznych pól elektrycznych na własności optyczne niskowymiarowych struktur półprzewodników azotkowych - krystalizacja, eksperyment i modelowanie teoretyczne

dr hab. Agata Kamińska,
prof. IF PAN

2013-2016

7

Transport elektronowy stanów powierzchniowych w topologicznych izolatorach krystalicznych otrzymywanych na bazie związków IV -VI

dr Krzysztof Dybko

2013-2016

8

Mikrostrukturalne i chemiczne uwarunkowania akceptorowego i donorowego przewodnictwa tlenku cynku otrzymywanego w niskiej temperaturze

prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz

2013-2016

9

Lokalne własności optyczne i elektronowe półprzewodników szerokoprzerwowych w funkcji ich nanostrukturyzacji

prof. dr hab. Bogdan Kowalski

2013-2016

10

Spinele (Zn,Mg)Al2O4 jako markery up-konwertujące komórek nowotworowych: otrzymywanie, właściwości i mechanizmy fizyczne przekazów energii i ich funkcjonalizacja biologiczna

prof. dr hab. Andrzej Suchocki

2013-2017

11

Dynamika splątania zlokalizowanych spinów w półprzewodnikach z zastosowaniem do spektroskopii szumu środowiskowego

dr hab. Łukasz Cywiński,
prof. IF PAN

2013-2016

12

Tunelowanie elektronów i par Coopera w strukturach kwantowych zawierających ferromagnetyczny izolator (Ga,Mn)N

prof. dr hab. Maciej Sawicki

2014-2017

13

Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach

dr Marta Galicka

2014-2017

14

Własności elektro-optyczne defektów w warstwach ZnO otrzymanych metodą LT ALD

prof. dr hab. Marek Godlewski

2014-2017

15

Magnetyczne nanowydzielenia w układach metal przejściowy-półprzewodnik

dr hab. Piotr Dłużewski,
prof. IF PAN

2014-2017

16

Półizolujące kryształy (Cd, Mn)Te: Zbadanie i opis transportu ładunku przestrzennego oraz warunków kompensacji

prof. dr hab. Andrzej Mycielski

2015-2018

17

Struktura i dynamika sieci wybranych roztworów stałych opartych na półprzewodnikach typu IV-V do zastosowań termoelektrycznych

prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz

2015-2018

18

Spintroniczne nanostruktury z półprzewodników magnetycznych III-Mn-V oraz półprzewodników IV-IV o właściwościach topologicznych izolatorów krystalicznych

dr hab. Janusz Sadowski

2015-2018

19

Kwantowe struktury ZnO/ZnMgO o CdZnO/ZnO dla wysokowydajnych optycznie pompowanych emiterów światła niebieskiego i zielonego

dr hab. Henryk Teisseyre

2015-2018

20

Wpływ struktury i domieszkowania wielowarstwowych układów ferromagnetyk/wczesny metal przejściowy na ich właściwości magnetostatyczne i magnetotransportowe

dr hab. Andrzej Wawro,
prof. IF PAN

2015-2018

21

Wpływ długości drogi swobodnej w parze, temperatury i składu cieczy na proces parowania w nano i mikroskali

dr hab. inż. Daniel Jakubczyk

2015-2018

22

Wpływ niejednorodności materiałowych na diagram fazowy nadprzewodników żelazowych

prof. dr hab. Marta Cieplak

2015-2018

23

Strukturalne modele dynamiczne dużych i złożonych układów biomolekularnych

prof. dr hab. Marek Cieplak

2015-2018

24

Oddziaływania magneto-elektryczne w multiferroicznym półprzewodniku GeMnTe i materiałach pokrewnych

dr hab. Hanka Przybylińska,
prof. IF PAN

2015-2018

25

Topologiczny diagram fazowy półprzewodników IV-VI

prof. dr hab. Tomasz Story

2015-2018

26

Indukowane separacją fazową zjawisko anizotropii jednokierunkowej w domieszkowanych elektronowo manganitach i ortoferrytach

prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

2015-2018

27

Kompleksowe badania supersieci ZnO/MgO o strukturze wurcytu

prof. dr hab. Adrian Kozanecki

2015-2018

28

Optycznie sterowany tranzystor jednomolekularny

prof. dr hab. Bolesław Maksymilian Kozankiewicz

2016-2019

29

Modyfikacja promieniowania słonecznego przez down-konwersję na bazie materiałów tlenkowych domieszkowanych iterbem do zastosowań fotowoltaicznych.

prof. dr hab. Andrzej Suchocki

2016-2019

30

Nierównowagowe gazy bozonowe w półprzewodnikach pod działaniem pół zewnętrznych

dr hab. Michał Matuszewski,
prof. IF PAN

2016-2019

31

Oddziaływania peptydów amyloidu beta z jonami metali i błonami lipidowymi: Spojrzenie z symulacji sieciowych i pełnoatomowych

prof. dr hab. Mai Suan Li

2016-2019

32

Teoretyczne podstawy spektroskopii środowiskowego szumu z wykorzystaniem kubitów - rozróżnianie między kwantowym a klasycznym oraz gaussowskim a niegaussowskim szumem

dr hab. Łukasz Cywiński,
prof. IF PAN

2016-2019PROJEKTY BADAWCZE NCN PRELUDIUM


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Optymalizacja wzrostu i składu warstw dielektrycznych do zastosowań w strukturach typu n-i-p

dr Sylwia Gierałtowska

2014-2017

2

Mikrofalowe, bezkontaktowe badania przewodnictwa cienkich warstw

mgr Małgorzata Łukasiewicz

2014-2016

3

Wpływ glinu na strukturę krystalograficzną tlenku cynku - domieszkowanie w celu zmniejszenia ilości defektów

mgr Ewelina Wolska

2014-2017

4

Samoorganizujące się struktury w rosnących kryształach jako efekt procesów dyfuzyjnych

mgr inż. Marcin Seweryn Mińkowski

2016-2018

5

Doświadczalne badanie mechanizmów łamania protekcji topologicznej w studniach kwantowych HgTe/(Hg,Cd)Te

mgr inż. Magdalena Maria Majewicz

2016-2018

6

Wzajemny wpływ namagnesowania i prądu elektrycznego w rozcieńczonych półprzewodnikach ferromagnetycznych

mgr Grzegorz Mazur

2016-2019PROJEKTY BADAWCZE NCN SONATA


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Wytwarzanie optyczne aktywnych radialnych i osiowych heterostruktur w nanodrutach tellurkowych

dr Piotr Wojnar

2011-2016

2

Zjawiska nieliniowe w nadciekłych układach polarytonowych i ekscytonowych

dr hab. Michał Matuszewski, prof. IF PAN

2011-2017

3

Magnetyczna spektroskopia i spektro-mikroskopia niskowymiarowych struktur magnetycznych

dr Iwona Kowalik

2012-2016

4

Wieloskładnikowe kondensaty Bosego-Einsteina

dr hab. Emilia Witkowska

2012-2016

5

Ultra-precyzyjne badania właściwości magnetycznych złożonych półprzewodników ferromagnetycznych

dr Łukasz Kilański

2013-2017

6

Dynamika związanych stanów ładunkowych na heterozłączach hybrydowych ZnO/warstwa organiczna

dr Grzegorz Łuka

2013-2017

7

Wpływ warunków środowiskowych na konformację biomolekuł typu "spinka do włosów" oraz kinetykę modelowanych reakcji enzymatycznych. Badania na poziomie pojedynczych molekuł

dr Remigiusz Worch

2013-2019

8

Synteza oraz charakteryzacja kompleksów miedzi i srebra z pochodnymi kumaryny

dr Marcin Klepka

2013-2016

10

Studnie kwantowe ZnO w nanosłupkach ZnMgO hodowanych metodą MBE na wybranych podłożach

dr Mieczysław Pietrzyk

2014-2017

11

Wpływ warunków wzrostu, domieszkowania i obróbki termicznej na strukturę defektową cienkich warstw tlenku cynku otrzymanych metodami epitaksjalnymi

dr Tomasz Krajewski

2014-2017

12

Wytwarzanie poli- i monokryształów wybranych krzemianów i boranów strontowych i wapniowych domieszkowanych jonami Eu2+, Sm2+ i Tm2+ oraz określenie ich własności luminescencyjnych

dr Michał Głowacki

2014-2016

13

Doświadczalne badanie widmowej mocy dyskretnych i skończonych szeregów S(f) w układach mikrofalowych symulujących

dr inż. Michał Ławniczak

2014-2017

14

Badanie właściwości domieszek akceptorowych grupy V i ich wzajemnego wpływu na siebie w heterostrukturach Zn(Mg)O/GaN

dr Ewa Przeździecka

2014-2017

15

Wieloskalowe modelowanie polarnych i niepolarnych powierzchni kryształów o strukturze wurcytu z dezorientacją podczas wzrostu i sublimacji

dr Filip Krzyżewski

2014-2017

16

Wytwarzanie sferycznie symetrycznych agregatów nanocząstek i diagnozowanie ich właściwości optycznych

dr inż. Mariusz Woźniak

2015-2018

17

Synteza wielofunkcyjnych nanocząstek up-konwertujących oraz badanie mechanizmów generowania reaktywnych form tlenu z nanocząstek w obecności fotouczulaczy i ich oddziaływania z materiałami biologicznymi

dr Bożena Sikora

2015-2018

18

Stabilność oddziaływania ferromagnetycznego pomiędzy lokalnymi centrami magnetycznymi w GaN, BN, SiC i ZnO: obliczenia GGA+U z uwzględnieniem poprawki +U dla orbitali p anionu

dr Oksana Volnianska

2016-2018

20

Modulacja właściwości magnetycznych przy pomocy reakcji redoks i bodźców optycznych: Nowe wielofunkcyjne urządzenia dla spintroniki molekularnej

dr Corentin Boilleau

2016-2019PROJEKTY BADAWCZE NCN SONATA BIS


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Procesy spontaniczne w ultrazimnych gazach o niezerowej temperaturze

dr hab. Piotr Deuar,
prof. IF PAN

2013-2018

2

Stany splątane dla kwantowej metrologii

dr hab. Emilia Witkowska

2016-2021PROJEKTY BADAWCZE NCN HARMONIA


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Makroskopowe kwantowe stany światła: teoretyczne i eksperymentalne badanie ich własności

dr Magdalena Stobińska

2012-2017

2

Modyfikacja magnetycznych właściwości ultracienkich struktur z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie spektralnym

dr Ryszard Sobierajski

2013-2017

3

Modyfikowanie właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników warstwowych przez podstawienia chemiczne i interkalację

prof. dr hab. Roman Puźniak

2013-2017

4

Generacja i kontrola koherencji spinowej w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowych II-VI za pomocą ultrakrótkich impulsów laserowych

prof. dr hab. Grzegorz Karczewski

2015-2018PROJEKTY BADAWCZE NCN MAESTRO


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Fourierowska spektroskopia mikrofalowa ekspansji naddźwiękowej z wykorzystaniem impulsów świergoczących

prof. dr hab. Zbigniew Kisiel

2012-2016

2

Kwantowe przemiany fazowe w warstwach magnetycznych kontrolowane zewnętrznym polem elektrycznym

prof. dr hab. Tomasz Dietl

2012-2017

3

Badanie podstawowych mechanizmów determinujących fotofizykę funkcjonalnych cząsteczek organicznych

prof. dr hab. Andrzej Sobolewski

2012-2016

4

Nowa generacja nanostruktur kwantowych o ultra wysokiej ruchliwości elektronów i unikalnych własnościach spinowych: od technologii do badań podstawowych

prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz

2013-2018

5

Nanostruktury tlenkowe do zastosowań w elektronice, optoelektronice i fotowoltaice

prof. dr hab. Marek Godlewski

2013-2018

6

Magnetyczne półprzewodnikowe kropki kwantowe z miedzią

prof. dr hab. Jacek Kossut

2013-2018PROJEKTY BADAWCZE NCN FUGA


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Spektroskopia ekscytonów w dwuchalkogenkach metali przejściowych

dr inż. Nikodem Fabian Czechowski

2015-2018

2

Nieporządek a oddziaływania: statyczne i dynamiczne przejścia fazowe w układach wielu ciał

dr inż. Julia Dagmara Stasińska

2015-2018PROJEKTY BADAWCZE NCN POLONEZ


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Self-aggregation of protein complexes: virus capsids and amyloids

dr Panagiotis Theodorakis

2016-2018PROJEKTY BADAWCZE JPND


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Identyfikacja i strukturalne scharakteryzowanie pierwotnych cytotoksycznych konformerów kaskady amyloidogenicznej: idealne cele badań w prewencji, diagnostyce i terapeutyce neurodegeneracji

prof. dr hab. Marek Cieplak

2015-2018PROJEKTY BADAWCZE NCBiR


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

PBS
1

Tranzystory mikrofalowe HEMT AlGaN/GaN na monokrystalicznych podłożach GaN

prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz

2012-2016

2

Świecące struktury fotoniczne na bazie ZnO implantowanego pierwiastkami ziem rzadkich

prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz

2013-2017

3

Innowacyjne materiały o obniżonej zawartości pierwiastków krytycznych dla techniki schładzania magnetycznego

prof. dr hab. Henryk Szymczak

2013-2016

4

Białe fluorofory organiczne - materiały luminescencyjne nowej generacji (KONSORCJUM)

dr hab. Jerzy Karpiuk

2015-2018

LIDER
5

Optymalizacja układu białkowo-półprzewodnikowego pod kątem zastosowań sensorycznych

dr Joanna Grzyb

2014-2017

ERA NET
6

Ulepszanie celulosomów w celu zwiększenia wydajności procesu scukrzania celulozy z przemysłowo dostępnej biomasy

prof. dr hab. Marek Cieplak

2013-2016PROJEKTY BADAWCZE WSPÓŁFINANSOWANE (SPUB-M)


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Europejska Akcja dla Centrum Innowacyjnych Materiałów (EAgLE)

prof. dr hab. Leszek Sirko

2013-2016

2

Ulepszanie dekonstrukcji biomasy roślinnej za pomocą zaprojektowanych celulosomów dla zastosowań przemysłowych

prof. dr hab. Marek Cieplak

2014-2017PROJEKTY BADAWCZE MNiSW

w ramach programu IUVENTUS PLUS


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Technologia warstw nowych materiałów hybrydowych oraz ich zastosowanie w elastycznej elektronice.

dr Grzegorz Łuka

2015-2017

2

Silnie skorelowane układy kilku ultra-zimnych atomów

dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN

2015-2017PROJEKTY BADAWCZE FNP


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Molecular beam epitaxy and physical properties of CdTe/Bi/Pb1-xSnxTe/Bi/CdTe quantum wells

prof. dr hab. Grzegorz Karczewski

2014-2016

2

Stochastic thermometry with Josephson junction down to nanosecond resolution

dr inż. Maciej Zgirski

2016-2019PROJEKTY BADAWCZE KE


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Translocation and Safe Design of Surface Engineered Metal oxide Nanoparticles (BRASINOEU)

dr Ewa Mosiniewicz - Sablewska

2013-2016

2

Boosting Lignocellulose Biomass Deconstruction with Designer Cellulosomes for Industrial Applications

prof. dr hab. Marek Cieplak

2013-2017

3

European Action towards Leading Centre for Innovative Materials (EAgLE)

prof. dr hab. Leszek Sirko i dr hab. Ewa Jędryka, prof. IF PAN

2013-2016

4

Quantum simulations of insulators and conductors

prof. dr hab. Mariusz Gajda

2015-2019POZOSTAŁE PROJEKTY BADAWCZE


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji od-do

1

Mechanizmy oddziaływania peptydu fuzyjnego wirusa grypy z błonami lipidowymi

dr Remigiusz Worch

2013-2016

2

ERASMUS - Uczenie się przez całe życie

dr hab. inż. Daniel Jakubczyk

2015-2016

3

ERASMUS - Uczenie się przez całe życie

dr hab. inż. Daniel Jakubczyk

2016-2017

4

Transnational Research Access in Macro-Region (Baltic-TRAM) of Intererg Baltic Sea Region

prof. dr hab. Krystyna Jabłońska

2016-2019PROJEKTY BADAWCZE MNiSW


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w ESRF oraz w CERN - zaległe zobowiązania wobec ESRF od 1.10.2011 do 31.03.2016

prof. dr hab. Krystyna Jabłońska

2016-2017

2

Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w ESRF oraz w CERN - bieżące zobowiązania wobec ESRF od 1.04.2016 do 31.03.2021

prof. dr hab. Krystyna Jabłońska

2016-2021STYPENDIA MNiSWl.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 0498/E-67/STYP/8/2013

dr Bartosz Różycki

2013-2016

2

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 0505/E-67/STYP/8/2013

dr hab. Tomasz Sowiński, prof. IF PAN

2013-2016

3

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 0500/E-67/STYP/8/2013

dr hab. Emilia Witkowska

2013-2016

4

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 0078/E-67/9/2014

dr Łukasz Kilański

2014-2017

5

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 0603/E-67/STYP/10/2015

dr inż. Michał Ławniczak

2015-2018

6

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 0605/E-67/STYP/10/2015

dr Bartłomiej Witkowski

2015-2018
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061