Biblioteka Czasopisma Webmail 1 *|Webmail 2 *
 
 
 
Projekty badawcze
 
 

PROJEKTY   BADAWCZE  


WYKAZ GRANTÓW REALIZOWANYCH W 2015 R.


PROJEKTY BADAWCZE TYPU OPUS


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Kontrolowana interferencja spinowa w mezoskopowych heterostrukturach półprzewodnikowych

prof. dr hab. Tadeusz Figielski

2012-2016

2

Zjawiska międzywierzchniowe w epitaksjalnych heterostrukturach tlenkowych

prof. nzw. dr hab. Marek Wójcik

2012-2016

3

Azotek galu domieszkowany berylem - w kierunku nowej generacji konwerterów optycznych

dr hab. Henryk Teisseyre

2012-2016

4

Elektrony Diraca w półprzewodnikowych kryształach PbSnSe i PbSnTe: teoria i doświadczenie

prof. nzw. dr hab. Ryszard Buczko

2012-2015

5

Nowa metoda wyznaczania całki wymiany dla rozcieńczonego półprzewodnika magnetycznego - przypadek pary jonów Co2+ w ZnO

prof. nzw. dr hab. Wojciech Szuszkiewicz

2012-2016

6

Oddziaływanie ultrakrótkich impulsów miękkiego promieniowania rentgenowskiego z nanowarstwami

dr Ryszard Sobierajski

2012-2015

7

Wzrost metodą epitaksji z wiązek molekularnych oraz analiza zjawisk segregacji składników i ich wpływu na właściwości fizyczne warstw (Al,In,Ga)N

dr inż. Jolanta Borysiuk

2012-2016

8

Oddziaływanie elektron-elektron w kryształach zawierających jony metali przejściowych: zależność poprawki wymienno-korelacyjnej "+U" od otoczenia jonu

prof. dr hab. Piotr Bogusławski

2013-2015

9

Wpływ rozkładu wewnętrznych pól elektrycznych na własności optyczne niskowymiarowych struktur półprzewodników azotkowych - krystalizacja, eksperyment i modelowanie teoretyczne

dr hab. Agata Kamińska

2013-2016

10

Szumy transportu i metastabilne stany opornościowe w manganitach

dr hab. Grzegorz Jung

2013-2015

11

Białka wielodomenowe i multimerowe: zgłębianie ich struktur i mechaniki

dr Bartosz Różycki

2013-2015

12

Mikrostrukturalne i chemiczne uwarunkowania akceptorowego i donorowego przewodnictwa tlenku cynku otrzymywanego w niskiej temperaturze

prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz

2013-2016

13

Transport elektronowy stanów powierzchniowych w topologicznych izolatorach krystalicznych otrzymywanych na bazie związków IV -VI

dr Krzysztof Dybko

2013-2016

14

Lokalne własności optyczne i elektronowe półprzewodników szerokoprzerwowych w funkcji ich nanostrukturyzacji

prof. dr hab. Bogdan Kowalski

2013-2016

15

Spinele (Zn,Mg)Al2O4 jako markery up-konwertujące komórek nowotworowych: otrzymywanie, właściwości i mechanizmy fizyczne przekazów energii i ich funkcjonalizacja biologiczna

prof. dr hab. Andrzej Suchocki

2013-2016

16

Dynamika splątania zlokalizowanych spinów w półprzewodnikach z zastosowaniem do spektroskopii szumu środowiskowego

dr hab. Łukasz Cywiński

2013-2016

17

Tunelowanie elektronów i par Coopera w strukturach kwantowych zawierających ferromagnetyczny izolator (Ga,Mn)N

prof. dr hab. Maciej Sawicki

2014-2017

18

Stany brzegowe w krystalicznych izolatorach topologicznych i ich heterostrukturach

dr Marta Galicka

2014-2017

19

Magnetyczne nanowydzielenia w układach metal przejściowy-półprzewodnik

prof. nzw. dr hab. Piotr Dłużewski

2014-2017

20

Własności elektro-optyczne defektów w warstwach ZnO otrzymanych metodą LT ALD

prof. dr hab. Marek Godlewski

2014-2017

21

Dwuwymiarowe półprzewodniki metalo-organiczne - własności elektroniczne, optyczne, magnetyczne i transportowe

dr hab. Małgorzata Wierzbowska

2014-2015

22

Półizolujące kryształy (Cd, Mn)Te: Zbadanie i opis transportu ładunku przestrzennego oraz warunków kompensacji

prof. dr hab. Andrzej Mycielski

2015-2018

23

Struktura i dynamika sieci wybranych roztworów stałych opartych na półprzewodnikach typu IV-V do zastosowań termoelektrycznych

prof. dr hab. Wojciech Paszkowicz

2015-2018

24

Spintroniczne nanostruktury z półprzewodników magnetycznych III-Mn-V oraz półprzewodników IV-IV o właściwościach topologicznych izolatorów krystalicznych

dr hab. Janusz Sadowski

2015-2018

25

Wpływ długości drogi swobodnej w parze, temperatury i składu cieczy na proces parowania w nano i mikroskali

dr hab. inż. Daniel Jakubczyk

2015-2018

26

Wpływ struktury i domieszkowania wielowarstwowych układów ferromagnetyk/wczesny metal przejściowy na ich właściwości magnetostatyczne i magnetotransportowe (KONSORCJUM)

prof. nzw. dr hab. Andrzej Wawro

2015-2018

27

Wpływ niejednorodności materiałowych na diagram fazowy nadprzewodników żelazowych

prof. dr hab. Marta Cieplak

2015-2018

28

Strukturalne modele dynamiczne dużych i złożonych układów biomolekularnych

prof. dr hab. Marek Cieplak

2015-2018

29

Oddziaływania magneto-elektryczne w multiferroicznym półprzewodniku GeMnTe i materiałach pokrewnych

dr hab. Hanka Przybylińska

2015-2018

30

Topologiczny diagram fazowy półprzewodników IV-VI

prof. dr hab. Tomasz Story

2015-2018

31

Indukowane separacją fazową zjawisko anizotropii jednokierunkowej w domieszkowanych elektronowo manganitach i ortoferrytach

prof. dr hab. Andrzej Wiśniewski

2015-2018

32

Kompleksowe badania supersieci ZnO/MgO o strukturze wurcytu

prof. dr hab. Adrian Kozanecki

2015-2018

33

Kwantowe Struktury ZnO/ZnMgO i CdZnO/ZnO dla wysokowydajnych optycznie pompowanych emiterów światła niebieskiego i zielonego

prof. nzw. dr hab. Henryk Teisseyre

2015-2018PROJEKTY BADAWCZE TYPU PRELUDIUM


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Wpływ struktury i wielkości nanocząstki na plazmową absorpcję wiązki elektronowej

mgr Kamil Sobczak

2013-2015

2

Badanie czterokrotnej anizotropii magnetycznej w (Ga,Mn)As

mgr Oleg Proselkov

2013-2015

3

Wyjaśnienie mechanizmów zmiany właściwości elektrycznych nanosłupków ZnO wytwarzanych metodą hydrotermalną pod wpływem światła z zakresu widzialnego i UV

dr Bartłomiej Witkowski

2013-2015

4

Otrzymywanie i charakteryzacja cienkich warstw dwutlenku cyrkonu oraz dwutlenku cyrkonu modyfikowanego jonami ziem rzadkich

dr Łukasz Wachnicki

2013-2015

5

Magnetyczny diagram fazowy i wykładniki krytyczne w izolatorze magnetycznym (Ga,Mn)N

mgr Sylwia Stefanowicz

2013-2015

6

Optymalizacja wzrostu i składu warstw dielektrycznych do zastosowań w strukturach typu n-i-p

dr Sylwia Gierałtowska

2014-2017

7

Wpływ glinu na strukturę krystalograficzną tlenku cynku - domieszkowanie w celu zmniejszenia ilości defektów

mgr Ewelina Wolska

2014-2017

8

Mikrofalowe, bezkontaktowe badania przewodnictwa cienkich warstw

mgr Małgorzata Łukasiewicz

2014-2016PROJEKTY BADAWCZE TYPU SONATA


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Anizotropia magnetyczna ferroelektrycznie odkształconych półptrzewodnikowych warstw Ge1-xMnxTe: teoria i eksperyment

prof. nzw. dr hab. A. Łusakowski

2011-2015

2

Wytwarzanie optyczne aktywnych radialnych i osiowych heterostruktur w nanodrutach tellurkowych

dr Piotr Wojnar

2011-2016

3

Zjawiska nieliniowe w nadciekłych układach polarytonowych i ekscytonowych

dr hab. Michał Matuszewski

2011-2017

4

Technologia otrzymywania kryształów ZnO o średnicy dwóch cali w celu wytwarzania podłoży epitaksjalnych

dr Paweł Skupiński

2011-2015

5

Magnetyczna spektroskopia i spektro-mikroskopia niskowymiarowych struktur magnetycznych

dr Iwona Kowalik

2012-2016

6

Wieloskładnikowe kondensaty Bosego-Einsteina

dr Emilia Witkowska

2012-2016

7

Ultra-precyzyjne badania właściwości magnetycznych złożonych półprzewodników ferromagnetycznych

dr Łukasz Kilański

2013-2017

8

Dynamika związanych stanów ładunkowych na heterozłączach hybrydowych ZnO/warstwa organiczna

dr Grzegorz Łuka

2013-2016

9

Wpływ warunków środowiskowych na konformację biomolekuł typu "spinka do włosów" oraz kinetykę modelowanych reakcji enzymatycznych. Badania na poziomie pojedynczych molekuł

dr Remigiusz Worch

2013-2018

10

Procesy spontaniczne w ultrazimnych gazach o niezerowej temperaturze

prof. nzw. dr hab. Piotr Deuar

2013-2018

11

Synteza oraz charakteryzacja kompleksów miedzi i srebra z pochodnymi kumaryny

dr Marcin Klepka

2013-2016

12

Wpływ warunków wzrostu, domieszkowania i obróbki termicznej na strukturę defektową cienkich warstw tlenku cynku otrzymanych metodami epitaksjalnymi

dr Tomasz Krajewski

2014-2017

13

Studnie kwantowe ZnO w nanosłupkach ZnMgO hodowanych metodą MBE na wybranych podłożach

dr Mieczysław Pietrzyk

2014-2017

14

Wytwarzanie poli- i monokryształów wybranych krzemianów i boranów strontowych i wapniowych domieszkowanych jonami Eu2+, Sm2+ i Tm2+ oraz określenie ich własności luminescencyjnych

dr Michał Głowacki

2014-2016

15

Badanie właściwości domieszek akceptorowych grupy V i ich wzajemnego wpływu na siebie w heterostrukturach Zn(Mg)O/GaN

dr Ewa Przeździecka

2014-2017

16

Doświadczalne badanie widmowej mocy dyskretnych i skończonych szeregów S(f) w układach mikrofalowych symulujących chaotyczne układy kwantowe

dr inż. Michał Ławniczak

2014-2017

17

Wieloskalowe modelowanie polarnych i niepolarnych powierzchni kryształów o strukturze wurcytu z dezorientacją podczas wzrostu i sublimacji

dr Filip Krzyżewski

2014-2017

18

Wytwarzanie sferycznie symetrycznych agregatów nanocząstek i diagnozowanie ich właściwości optycznych

dr inż. Mariusz Woźniak

2015-2018

19

Synteza wielofunkcyjnych nanocząstek up-konwertujących oraz badanie mechanizmów generowania reaktywnych form tlenu z nanocząstek w obecności fotouczulaczy i ich oddziaływania z materiałami biologicznymi

dr Bożena Sikora

2015-2018PROJEKTY BADAWCZE TYPU HARMONIA


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Makroskopowe kwantowe stany światła: teoretyczne i eksperymentalne badanie ich własności

dr Magdalena Stobińska

2012-2016

2

Modyfikacja magnetycznych właściwości ultracienkich struktur z wykorzystaniem promieniowania elektromagnetycznego w szerokim zakresie spektralnym

dr Ryszard Sobierajski

2013-2016

3

Modyfikowanie właściwości stanu nadprzewodzącego nadprzewodników warstwowych przez podstawienia chemiczne i interkalację

prof. dr hab. Roman Puźniak

2013-2016

4

Generacja i kontrola koherencji spinowej w niskowymiarowych strukturach półprzewodnikowych II-VI za pomocą ultrakrótkich impulsów laserowych

prof. dr hab. Grzegorz Karczewski

2015-2018PROJEKTY BADAWCZE TYPU MAESTRO


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Kwantowe przemiany fazowe w warstwach magnetycznych kontrolowane zewnętrznym polem elektrycznym

prof. dr hab. Tomasz Dietl

2012-2017

2

Fourierowska spektroskopia mikrofalowa ekspansji naddźwiękowej z wykorzystaniem impulsów świergoczących

prof. dr hab. Zbigniew Kisiel

2012-2016

3

Badanie podstawowych mechanizmów determinujących fotofizykę funkcjonalnych cząsteczek organicznych

prof. dr hab. Andrzej Sobolewski

2012-2016

4

Nowa generacja nanostruktur kwantowych o ultra wysokiej ruchliwości elektronów i unikalnych własnościach spinowych: od technologii do badań podstawowych

prof. dr hab. Tomasz Wojtowicz

2013-2018

5

Nanostruktury tlenkowe do zastosowań w elektronice, optoelektronice i fotowoltaice

prof. dr hab. Marek Godlewski

2013-2018

6

Magnetyczne półprzewodnikowe kropki kwantowe z miedzią

prof. dr hab. Jacek Kossut

2013-2018PROJEKTY BADAWCZE TYPU FUGA


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Spektroskopia ekscytonów w dwuchalkogenkach metali przejściowych

dr inż. Nikodem Fabian Czechowski

2015-2018

2

Nieporządek a oddziaływania: statyczne i dynamiczne przejścia fazowe w układach wielu ciał

dr inż. Julia Dagmara Stasińska

2015-2018PROJEKTY BADAWCZE TYPU JPND


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Identyfikacja i strukturalne scharakteryzowanie pierwotnych cytotoksycznych konformerów kaskady amyloidogenicznej: idealne cele badań w prewencji, diagnostyce i terapeutyce neurodegeneracji

prof. dr hab. Marek Cieplak

2015-2018PROJEKTY BADAWCZE NCBiR


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

PBS 


 

 

1

Tranzystory mikrofalowe HEMT AlGaN/GaN na monokrystalicznych podłożach GaN

prof. dr hab. Zbigniew Żytkiewicz

2012-2015

2

Źródła światła z zimnymi emiterami (ZIMLAM)

prof. nzw. dr hab. Piotr Dłużewski

2012-2015

3

Nowe polimerowe ogniwa fotowoltaiczne: Badanie wpływu budowy polimeru, architektury ogniwa oraz rodzaju domieszki na sprawność polimerowych ogniw słonecznych opartych na poliazometinach i politiofenach

prof. dr hab. Marek Godlewski

2012-2015

4

Świecące struktury fotoniczne na bazie ZnO implantowanego pierwiastkami ziem rzadkich

prof. dr hab. Elżbieta Guziewicz

2013-2016

5

Innowacyjne materiały o obniżonej zawartości pierwiastków krytycznych dla techniki schładzania magnetycznego

prof. dr hab. Henryk Szymczak

2013-2016

6

Białe fluorofory organiczne - materiały luminescencyjne nowej generacji (KONSORCJUM)

dr hab. Jerzy Karpiuk

2015-2018

l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

ERA-NET 


 

 

1

Ulepszanie celulosomów w celu zwiększenia wydajności procesu scukrzania celulozy z przemysłowo dostępnej biomasy
Opis projektu: (wersja polska), (english version)

prof. dr hab. Marek Cieplak

2013-2016

l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

LIDER 


 

 

1

Optymalizacja układu białkowo-półprzewodnikowego pod kątem zastosowań sensorycznych

dr Joanna Grzyb

2014-2016PROJEKTY BADAWCZE WSPÓŁFINANSOWANE (SPUB-M)l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Europejska Akcja dla Centrum Innowacyjnych Materiałów (EAgLE)

prof. dr hab. Leszek Sirko

2013-2016

2

Ulepszanie dekonstrukcji biomasy roślinnej za pomocą zaprojektowanych celulosomów dla zastosowań przemysłowych

prof. dr hab. Marek Cieplak

2014-2017PROJEKTY BADAWCZE w ramach programu IUVENTUS PLUS


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Białka z domeną F-BAR w procesach endocytozy i tubulacji błon lipidowych

dr Bartosz Różycki

2013-2015

2

Technologia warstw nowych materiałów hybrydowych oraz ich zastosowanie w elastycznej elektronice

dr Grzegorz Łuka

2015-2017

3

Silnie skorelowane układy kilku ultra-zimnych atomów

dr hab. Tomasz Sowiński

2015-2017PROJEKTY BADAWCZE FNP


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Magnettooptical studies of spintronic materials based on IV-VI ferromagnetic semicondutor

dr Beata Brodowska

2012-2015

2

Magnetism of III-V and II-VI semiconductor quantum structures with transition metal ions: first principles calculations

dr Oksana Volniańska

2012-2015

3

Molekularny złodziej - polimeraza wirusa grypy

dr Remigiusz Worch

2014-2015

4

Molecular beam epitaxy and physical properties of CdTe/Bi/Pb1-xSnxTe/Bi/CdTe quantum wells

prof. dr hab. Grzegorz Karczewski

2014-2016PROJEKTY BADAWCZE KE


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Translocation and Safe Design of Surface Engineered Metal oxide Nanoparticles (BRASINOEU)

dr Ewa Mosiniewicz-Szablewska

2013-2016

2

European Action towards Leading Centre for Innovative Materials (EAgLE)

prof. dr hab. Leszek Sirko

2013-2016

3

Boosting Lignocellulose Biomass Deconstruction with Designer Cellulosomes for Industrial Applications
Opis projektu: (wersja polska), (english version)

prof. dr hab. Marek Cieplak

2013-2017PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH PIOG


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Innowacyjne materiały do zastosowań w energooszczędnych i proekologicznych urządzeniach elektrycznych

prof. dr hab. Henryk Szymczak

2009-2015POZOSTAŁE PROJEKTY BADAWCZE


l.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji od-do

1

Mechanizmy oddziaływania peptydu fuzyjnego wirusa grypy z błonami lipidowymi

dr Remigiusz Worch

2013-2016

2

Uczenie się przez całe życie

prof. nzw. Andrzej Łusakowski

2014-2015STYPENDIA MNiSWl.p.

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Okres realizacji

od-do

1

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 714/E-67/STYP/7/2012

dr hab. Michał Matuszewski

2013-2015

2

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 710/E-67/STYP/7/2012

dr Remigiusz Worch

2012-2015

3

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 713/E-67/STYP/7/2012

dr hab. Łukasz Cywiński

2012-2015

4

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 0498/E-67/STYP/8/2013

dr Bartosz Różycki

2013-2016

5

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 0505/E-67/STYP/8/2013

dr hab. Tomasz Sowiński

2013-2016

6

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 0500/E-67/STYP/8/2013

dr Emilia Witkowska

2013-2016

7

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 0078/E-67/9/2014

dr Łukasz Kilański

2014-2017

8

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 0603/E-67/STYP/10/2015

dr inż. Michał Ławniczak

2015-2018

9

Stypendium Naukowe dla wybitnego młodego naukowca nr dec. 0605/E-67/STYP/10/2015

dr Bartłomiej Witkowski

2015-2018
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061