Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Konspekt informacyjny

 
                           


     

                 

 
 
Projekt Nr. POIG.01.01.02-00-008/08


KWANTOWE NANOSTRUKTURY PÓŁPRZEWODNIKOWE
DO ZASTOSOWAŃ W BIOLOGII I MEDYCYNIE -
ROZWÓJ I KOMERCJALIZACJA NOWEJ GENERACJI URZĄDZEŃ DIAGNOSTYKI MOLEKULARNEJ OPARTYCH O NOWE POLSKIE PRZYRZĄDY PÓŁPRZEWODNIKOWE


realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013,

Priorytet 1.     Badania i rozwój nowoczesnych technologii,
Działanie 1.1     Wsparcie badań naukowych dla budowania gospodarki opartej na wiedzy,
Poddzialanie 1.1.2     Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych.


Całkowity koszt projektu wynosi 73.310.000,00 zł, z czego 85% stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego a 15% finansowane jest z budżetu Państwa.