Konspekt informacyjny

IF PAN » NANOBIOM » Konspekt informacyjny » Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem

 
  Podstawowymi elementami systemu zarządznia projektem są:

  • Rada Konsorcjum NANOBIOM
  • Koordynator projektu i Konsorcjum
  • Biuro Konsorcjum
Rada Konsorcjum składająca się z przedstawicieli wszystkich członków Konsorcjum jest strukturą monitorującą realizację i zarządzanie projektem.

W skład Rady Konsorcjum NANOBIOM wchodzą:

  • Prof. dr hab. Cezary Ambroziak, Dyrektor ITE,
  • Prof. dr hab. Aleksander Jabłoński, Dyrektor IChF PAN,
  • Prof. dr hab. Jacek Kossut, Dyrektor IF PAN - Przewodniczący Rady Konsorcjum,
  • Dr hab. inż. Andrzej Dziedzic prof. PWr., Dziekan WEMiF PWr,
  • Prof. dr hab. Marek Niezgódka, Dyrektor ICM UW,
  • Prof. dr hab. Sylwester Porowski, Dyrektor IWC PAN,
  • Prof. dr hab. Adam Szewczyk, p.o. Dyrektora IBD PAN.

Koordynatorem projektu i Konsorcjum jest Instytut Fizyki PAN.
Do kompetencji Koordynatora projektu i Konsorcjum NANOBIOM należy nadzór nad realizacją projektu. Swoje zadania nadzorcze Koordynator realizuje poprzez Biuro Konsorcjum. Zadania organizacyjno - administracyjne projektu realizowane są przez Biuro Konsorcjum, którym kieruje Koordynator.


Biuro Konsorcjum

Pracownicy Biura: