Informacje ogólne 
   Dyrekcja 
   Rada Naukowa 
   Struktura organizacyjna 
   Profil naukowy 
   Akty prawne 
   Konkursy 
   Konkursy na stanowiska naukowe 
   Konkursy na stypendia naukowe 
 
 
   Zamówienia dla nauki i inne 
 
 
 
 
google
 
 
 
 
 

 
Biuletyn Informacji Publicznej
Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk
 
 
 
Struktura organizacyjna

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk 
ODDZIAŁ FIZYKI PÓŁPRZEWODNIKÓW - ON1
ON1.1 Zespół fizyki półprzewodników AIIBVI
ON1.2 Zespół fizyki i technologii warstw epitaksjalnych
ON1.3 Zespół fizyki półprzewodników półmagnetycznych
ON1.4 Zespół fizyki defektów strukturalnych w półprzewodnikach


 
ODDZIAŁ FIZYKI PROMIENIOWANIA I SPEKTROSKOPII - ON2
ON2.1 Zespół fotofizyki molekularnej
ON2.2 Zespół spektroskopii laserowej
ON2.3 Zespół spektroskopii milimetrowej i submilimetrowej
ON2.4 Zespół fizyki materiałów silnie skorelowanych
ON2.5 Zespół struktury i oddziaływań molekularnych
ON2.6 Zespół optyki kwantowej


 
ODDZIAŁ FIZYKI MAGNETYZMU - ON3
ON3.1 Zespół wzrostu kryształów tlenkowych
ON3.2 Zespół spektroskopii i wła¶ciwo¶ci cieplnych magnetyków
ON3.3 Zespół magnetyków niskowymiarowych
ON3.4 Zespół heterostruktur magnetycznych
ON3.5 Zespół przej¶ć fazowych


 
ODDZIAŁ FIZYKI I TECHNOLOGII N ANOSTRUKTUR 
PÓŁPRZEWODNIKÓW SZEROKOPRZERWOWYCH
 - ON4
ON4.1 Zespół spektroskopii wysokoci¶nieniowej
ON4.2 Zespół technologii nanostruktur tlenkowych
ON4.4 Zespół mikroskopii i spektroskopii elektronowej
ON4.5 Zespół wzrostu MBE nanostruktur azotkowych
ON4.6 Zespół modelowania nanostruktur
ON4.7 Zespół wzrostu MBE nanostruktur tlenkowych


 
¦RODOWISKOWE LABORATORIUM BADAŃ RENTGENOWSKICH
I ELEKTRONOMIKROSKOPOWYCH
 - SL1
SL1.1 Zespół optyki rentgenowskiej i atomowych badań strukturalnych
SL1.2 Zespół spektroskopii rentgenowskiej i mikroanalizy
SL1.3 Zespół rentgenografii stosowanej
SL1.4 Zespół mikroskopii elektronowej


 
¦RODOWISKOWE LABORATORIUM BADAŃ KRIOGENICZNYCH 
I SPINTRONICZNYCH
 - SL2
SL2.1 Zespół kriotechniki
SL2.2 Zespół fizyki zjawisk spinowych
SL2.3 Zespół magnetyzmu materiałów spintronicznych


 
¦RODOWISKOWE LABORATORIUM FIZYKI I WZROSTU
KRYSZTAŁÓW NISKOWYMIAROWYCH
 - SL3
SL3.1 Zespół technologii struktur niskowymiarowych
SL3.2 Zespół fizyki struktur kwantowych


 
¦RODOWISKOWE LABORATORIUM FIZYKI BIOLOGICZNEJ  - SL4
 
 
 
 
Adres:     al. Lotników 32/46, 02-668 Warszawa
Tel.:   (+48 22) 843 70 01 NIP:  525-000-92-75
Fax.:  (+48 22) 843 09 26 REGON:  000326061