dr Bożena Sikora
Specjalista w dziedzinie nanochemii i chemii reaktywnych form tlenu dodatkowo starający się łączyć w swoich badaniach dziedziny chemii, fizyki i biologii.

WYKSZTAŁCENIE

2014 - teraz - Adiunkt w Środowiskowym Laboratorium Fizyki Biologicznej Instytutu Fizyki PAN, odpowiedzialny za syntezę i charakteryzację wielofunkcyjnych nanostruktur opartych na up-konwertujących nanocząstkach NaYF4 domieszkowanych jonami ziem rzadkich ich biofunkcjonalizację i testowanie na komórkach żywych w celu zastosowania ich, jako znaczniki i leki w chorobach nowotworowych. W ramach pracy są wykonywane i charakteryzowane także nanokryształy związków półprzewodnikowych A2B6 domieszkowanych jonami miedzi.

2008-2014 - Doktorat "Zaprojektowanie i scharakteryzowanie biosensorów opartych na koloidalnych nanocząstkach do zastosowań w biologii i medycynie" został zrealizowany w Zespole Fizyki Biologicznej Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie w ramach projektu „Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – rozwój i komercjalizacja nowej generalizacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe”. Doktorat został wyróżniony przez Radę Naukową Instytutu Fizyki PAN.

2011-2012 - Podyplomowe studia prawa dowodowego, kryminalistyki oraz nauk pokrewnych w ramach Centrum Nauk Sądowych Uniwersytetu Warszawskiego. Praca dyplomowa „Włókna naturalne i syntetyczne jako ślady kryminalistyczne” wykonana została pod kierunkiem prof. Andrzeja Czubaja z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.

2005-2008 - Zdobycie stopnia magistra chemii na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalność: chemia ogólna. Praca magisterska „Badanie aktywności antyoksydacyjnej wybranych neuroprzekaźników” wykonana została w pracowni Fizykochemicznych Podstaw Technologii Chemicznej pod kierunkiem dr hab. G. Litwinienko.
Przedmiotem badań była kinetyka reakcji katecholamin i neuroprzekaźników niekatecholaminowych z rodnikami oraz kinetyka procesu autooksydacji lipidów inhibitowanej tymi związkami. Badano także efekt synergistyczny między katecholaminami a PMHC (analog tokoferolu)

2003-2005 - Studia na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Opolskiego w Opolu. Specjalność: Chemia Podstawowa i Stosowana.


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

2014-teraz - Adiunkt w Środowiskowym Laboratorium Fizyki Biologicznej Instytutu Fizyki PAN, odpowiedzialny za syntezę i charakteryzację wielofunkcyjnych nanostruktur opartych na up-konwertujących nanocząstkach NaYF4 domieszkowanych jonami ziem rzadkich ich biofunkcjonalizację i testowanie na komórkach żywych w celu zastosowania ich, jako znaczniki i leki w chorobach nowotworowych. W ramach pracy są wykonywane i charakteryzowane także nanokryształy związków półprzewodnikowych A2B6 domieszkowanych jonami miedzi.

2008-2014 - Instytut Fizyki PAN, Zespół Fizyki Biologicznej
Projektowanie biosensorów do wczesnej diagnostyki molekularnej chorób neurodegeneracyjnych i nowotworowych opartych na koloidalnych nanocząstkach półprzewodnikowych i nie półprzewodnikowych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.1.2 „Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – rozwój i komercjalizacja nowej generalizacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe”.

lipiec-sierpień 2005 - Organizator konferencji, Software – Konferencje Sp. z o.o.
Pomoc przy organizacji konferencji, szkoleń i warsztatów w zakresie technologii i bezpieczeństwa IT, prawa i ochrony informacji oraz prowadzenia działalności gospodarczej. Kontakt z uczestnikami i prelegentami w kraju i za granicą. Pomoc przy formalnej organizacji konferencji.

PRZYZNANE PROJEKTY

Kierownik w projekcie SONATA 8 Narodowego Centrum Nauki „Synteza wielofunkcyjnych nanocząstek up-konwertujących oraz badanie mechanizmów generowania reaktywnych form tlenu z nanocząstek w obecności fotouczulaczy i ich oddziaływania z materiałami biologicznymi” (numer projektu DEC-2014/15/D/ST5/02604)

UCZESTNICTWO W PROJEKTACH

Uczestnictwo w projekcie MAESTRO 4 Narodowego Centrum Nauki „Magnetyczne półprzewodnikowe kropki kwantowe z miedzią” pod kierownictwem prof. dr hab. Jacka Kossuta (numer projektu UMO-2013/08/A/ST3/00297)

Uczestnictwo w projekcie „Rozwój klastra Centrum Inżynierii Biomedycznej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (numer projektu UDA-POIG.05.01.00-00)

Uczestnictwo w projekcie OPUS 4 Narodowego Centrum Nauki „Spinels (Zn, Mg)Al2O4 as up-converting markers of tumour cells: synthesis, properties and physical mechanisms of transfer energy and their biological functionalization” pod kierownictwem prof. dr hab. Andrzeja Suchockiego (numer projektu DEC-2012/07/B/ST5/02080)

Uczestnictwo w projekcie „Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – rozwój i komercjalizacja nowej generacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007-2013 (numer projektu POIG.01.01.02-00-008/08)

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

15-18 wrzesień 2014 - Prezentacja wyników w formie plakatu „β-NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+ up-converting nanoparticles: potential diagnosis and treatment tools for cancer disease” wyróżniona i uhonorowana dyplomem na konferencji The International Conference EMRS Fall Meeting 2013 w Warszawie, Symposium E: Bio-nanomaterials and regenerative medicine

13-18 lipiec 2014 - Prezentacja wyników w formie plakatu„Multifunctional up-converting NaYF4: Er3+, Yb3+, Gd3+ nanoparticles for applications in biology and medicine” wyróżniona i uhonorowana dyplomem na konferencji 17th International Conference on luminescence and optical spectroscopy of condensed matter we Wrocławiu

27 marzec 2014 - Praca Doktorska "Zaprojektowanie i scharakteryzowanie biosensorów opartych na koloidalnych nanocząsteczkach do zastosowań w biologii i medycynie" wyróżniona przez Radę Naukową Instytutu Fizyki PAN.

październik 2011 - Złoty medal w konkursie INNOWACJE 2011 za „Opracowanie technologii otrzymywania spineli upkonwertujących ZnAl2O4 domieszkowanych pierwiastkami ziem rzadkich tj. Er3+, Yb3+ metodą syntezy aerozolowej dla zastosowań biomedycznych” autorstwa I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, A. Baranowska–Korczyc, K. Sobczak, A. Reszka, T. Wojciechowski, W. Paszkowicz, K. Koper, G. Wilczyński, J. Włodarczyk, A. Szczepankiewicz, P. Stępień, B. J. Kowalski, D. Elbaum na 7. Targach Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji "Technicon Innowacje" w Gdańsku

CZŁONKOSTWA:

Polskie Towarzystwo Biofizyczne

STAŻE ZAGRANICZNE

06 kwiecień-05 maj 2015 - Staż miesięczny w School of Automation, Huazhong University of Science and Technology w Wuhan (Chiny) w ramach współpracy z prof. Wenzhong Liu w ramach projektu EU Research Project EP7-People-2012-IRSES-BRASINOEU (nr. PIRSES-GA-2012-318916)

10-15 sierpień 2014 - Tygodniowy staż w ramach „LLP-Erasmus Programme Individual training. Programme for Staff training mobility. Academic year 2013/2014.” w Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Laboratory of Physics of Complex Matter (LPMC), Institute of Condensed Matter Physics (ICMP), Faculty of Basic Sciences (FBS), Lausanne, Szwajcaria. W ramach szkolenia przeprowadzono eksperymenty generacji reaktywnych form tlenu przez nanocząstki up-konwertujące w obecności fotouczulaczy pod wpływem promieniowania podczerwonego. Zbadano wydajność fotodynamiczną w modelowych roślinach wodnych

09-12 grudzień 2012 - Tygodniowy staż w ramach „LLP-Erasmus Programme Individual training. Programme for Staff training mobility. Academic year 2012/2013.” w Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Laboratory of Physics of Complex Matter (LPMC), Institute of Condensed Matter Physics (ICMP), Faculty of Basic Sciences (FBS), Lausanne, Szwajcaria. W ramach szkolenia przeprowadzono eksperymenty mające na celu charakteryzacje zsyntetyzowanych w IF PAN nanocząsteczkowych materiałów bazujących na związku NaYF4: Er, Yb. W szczególności, do badania wydajności fotodynamicznej i własności magnetycznych nanocząsteczek NaYF4: Er, Yb oraz NaGdxY1-x: Er, Yb, wykorzystano technikę spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR). Wykonano eksperymenty dotyczące pochłaniania zsyntetyzowanych w IF PAN nanocząsteczek NaGdxY1-x: Er, Yb przez rośliny wodne, a w szczególności przez Vallisneria spiralis. Praca ta miała na celu wykrycie obecności nanocząsteczek NaGdxY1-x: Er, Yb w liściach tej rośliny (przy ekspozycji na nanocząsteczki przez korzenie). Do badań zastosowano technikę EPR (w EPFL) oraz optyczną mikroskopie konfokalną (w IF PAN).

DOŚWIADCZENIE PEDAGOGICZNE

2015 - Prowadzenie dwutygodniowych praktyk zawodowych pani Ksenii Kuzmenko, uczennicą XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Warszawie
- Prowadzenie miesięcznych praktyk zawodowych pani Anny Borodziuk, studentką pierwszego roku studiów II stopnia Biofizyki (Uniwersytet Warszawski)
- Prowadzenie miesięcznych praktyk zawodowych pani Magdaleny Duda, studentką trzeciego roku studiów I stopnia Fizyki (Uniwersytet Warszawski)

2014-teraz - Koordynowanie pracy doktorskiej mgr inż. Przemysława Kowalika - organizacja stanowiska pracy dla doktoranta, poszukiwanie metodyki oraz planowanie doświadczeń, pomoc merytoryczna oraz praktyczna

2012 - Organizacja dwudniowych warsztatów dla studentów trzeciego roku Biofizyki UAM w ramach promowania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1.1.2 „Kwantowe nanostruktury półprzewodnikowe do zastosowań w biologii i medycynie – rozwój i komercjalizacja nowej generalizacji urządzeń diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrządy półprzewodnikowe” oraz prowadzenie zajęć dotyczących syntezy nanocząstek i obrazowania wybarwionych komórek w mikroskopie konfokalnym.

2011 - Prowadzenie półtora miesięcznych praktyk ze studentem drugiego roku studiów magisterskich Biofizyki Sebastianem Szewczykiem (UAM) (Biofunkcjonalizacją nanocząstek NaYF4 o właściwościach up-konwertujących do zastosowań w biologii i medycynie)

2010
- Prowadzenie warsztatów (Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci) w IF PAN „Synteza i właściwości nanowłókien z kropkami kwantowymi ZnO/MgO otrzymanych metodą elektroprzędzenia”
- Prowadzenie trzy tygodniowych praktyk ze studentem pierwszego roku studiów magisterskich Biofizyki Sebastianem Szewczykiem (UAM) (synteza i charakteryzacja nanocząstek NaYF4 domieszkowanych Er i Yb oraz Gd oraz ich pasywacia warstwą SiO2)

2009 - Prowadzenie warsztatów (Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci) w IF PAN „Koloidalne kropki kwantowe”

- Prowadzenie trzy tygodniowych praktyk z studentką drugiego roku Fizyki Katarzyną Kowalczyk (pomiary widm pobudzania nanocząstek ZnO/MgO, pomiary FRET)

2009-2010 - Koordynowanie pracy magisterskiej Izabeli Kamińskiej - organizacja stanowiska pracy dla magistrantki, poszukiwanie metodyki oraz planowanie doświadczeń, pomoc merytoryczna oraz praktyczna

2007-2008 - Uprawnienia pedagogiczne (330 godzin zajęć, 150 godzin praktyk pedagogicznych w gimnazjum i liceum)

UMIEJĘTNOŚCI TECHNICZNE

Nanotechnologia: Synteza nanocząstek w koloidach, pokrywanie nanomateriałów warstwami organicznymi, biofunkcjonalizacja, zastosowanie w biologii i medycynie
Chemia fizyczna: Spektroskopia IR, spektroskopia UV-Vis, układy pomiarowe do luminescencji
Biologia:Homogenizacja tkanek, rozdział komponentów tkankowych ze względu na rozmiar
Obrazowanie biologiczne: Mikroskopia fluorescencyjna, Mikroskopia konfokalna, PicoQuant
Dodatkowe techniki wykorzystywane w pracy: Dyfraktometr X-Ray, Transmisyjny Mikroskop Elektronowy, Mikroskop Sił Atomowych, EDX, Skaningowy Mikroskop Elektronowy, Katodoluminescencja

UMIEJĘTNOŚCI KOMPUTEROWE

Biegła obsługa pakietu MS Office, FullProf, programy obsługujące aparaturę badawczą (ZEN, PicoQuant, itp.)
Podstawowa obsługa programu Origin

UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE

Angielski – upper-intermediate
Niemiecki – basic

UMIEJĘTNOŚCI DODATKOWE

Prawo jazdy kategoria A i kategoria B

SZKOLENIA

10-15 sierpień 2014 - Uczestnictwo w tygodniowym szkoleniu w ramach „LLP-Erasmus Programme Individual training. Programme for Staff training mobility. Academic year 2013/2014.” w Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Laboratory of Physics of Complex Matter (LPMC), Institute of Condensed Matter Physics (ICMP), Faculty of Basic Sciences (FBS), Lausanne, Szwajcaria. W ramach szkolenia przeprowadzono eksperymenty generacji reaktywnych form tlenu przez nanocząstki up-konwertujące w obecności fotouczulaczy pod wpływem promieniowania podczerwonego. Zbadano wydajność fotodynamiczną w modelowych roślinach wodnych.

09-12 grudzień 2012 - Uczestnictwo w tygodniowym szkoleniu w ramach „LLP-Erasmus Programme Individual training. Programme for Staff training mobility. Academic year 2012/ 2013.” w Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Laboratory of Physics of Complex Matter (LPMC), Institute of Condensed Matter Physics (ICMP), Faculty of Basic Sciences (FBS), Lausanne, Szwajcaria. W ramach szkolenia przeprowadzono eksperymenty mające na celu charakteryzacje zsyntetyzowanych w IF PAN nanocząsteczkowych materiałów bazujących na związku NaYF4:Er,Yb. W szczególności, do badania wydajności fotodynamicznej i własności magnetycznych nanocząsteczek NaYF4:Er,Yb oraz NaGdxY1-x :Er,Yb, wykorzystano technikę spektroskopii Elektronowego Rezonansu Paramagnetycznego (EPR). Wykonano eksperymenty dotyczące pochłaniania zsyntetyzowanych w IF PAN nanocząsteczek NaGdxY1-x :Er,Yb przez rośliny wodne, a w szczególności przez Vallisneria spiralis. Praca ta miała na celu wykrycie obecności nanocząsteczek NaGdxY1-x :Er,Yb w liściach tej rośliny (przy ekspozycji na nanocząsteczki przez korzenie). Do badań zastosowano technikę EPR (w EPFL) oraz optyczną mikroskopie konfokalną (w IF PAN).

21-24 maj 2012 - Uczestnictwo w szkoleniu z eksploatacji aparatury w Środowiskowym Laboratorium Mikroskopii NanoFun w Warszawie – szkolenie obejmowało użytkowanie mikroskopu konfokalnego

20-29 luty 2012 - Uczestnictwo w szkoleniu instalacyjnym z eksploatacji aparatury w Środowiskowym Laboratorium Mikroskopii NanoFun w Warszawie – szkolenie obejmowało użytkowanie mikroskopu konfokalnego oraz użytkowanie PicoQuant’a

26-29 wrzesień 2011 - Uczestnictwo w Letnim kursie Hodowli Komórek Zwierzęcych organizowanym przez Zakład Cytologii Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

10 czerwiec 2011 - Uczestnictwo w Seminarium “Hodowle komórek ssaczych” organizowanym przez Bioscience Merck Sp. Z o.o. w Warszawie

2011 - Uczestnictwo w Warsztatach „Ravel to New Dimensions” w ramach programu ZEISS on Your Campus 2010

HOBBY

Dalekie podróże
Motocykle – czynna jazda, uczestnictwo w licznych zlotach i festiwalach motocyklowych, dalekie podróże na motocyklu
Odtwórstwo historyczne - przynależność do drużyny Almogavar zajmującej się odtwarzaniem materialnej strony wczesnego średniowiecza, z nastawieniem na militarne aspekty Słowiańszczyzny oraz Północy
Kryminalistyka - z naciskiem na aspekty naukowe kryminalistyki
Teatr – gra aktorska
Góry-Tatry Wysokie
Zumba – połączenie tańca i fitness
Książki fantasy

ZAPROSZONE SEMINARIA

9 wygłoszonych wykładów w kraju i za granicą (Chiny)

PRACE KONFERENCYJNE - wykłady zaproszone

25-27 czerwiec 2015 - 7 Krajowa Konferencja Nanotechnologii w Poznaniu „ Multifunctional opto-magnetic nanoconstructs based on up-conversion rare ions – doped NaYF4 and superparamagnetic Fe3O4 nanoparticles – towards novel theranostic anticancer agents” B. Sikora, P. Kowalik, J. Mikulski, I. Kamińska, K. Fronc, M. Szewczyk, G. Gruzeł, A.Konopka, K. Zajdel, R. Minikayev, T. Wojciechowski, M. Parlińska-Wojtan, A. Sienkiewicz, M. Łapiński, A. Gardias, J. Rybusinski, J. Szczytko, A. Twardowski, M. Frontczak-Baniewicz, P. Stępień, G. Wilczyński, W. Paszkowicz, D. Elbaum.

11-15 maj 2015 - Konferencja 2015 E-MRS Spring Meeting was held in Lille (Francja) „Multifunctional magnetic and photo-luminescent NaYF4:Er3+,Yb3+,Gd3+ - based nanoconstructs – towards novel theranostic anticancer agents” B. Sikora, I. Kamińska, K. Fronc, P. Kowalik, J. Mikulski, M. Szewczyk, A. Konopka, R. Minikayev, T. Wojciechowski, A. Sienkiewicz, M. Łapiński, S. Kret, P. Stępień, G. Wilczyński, W. Paszkowicz, D. Elbaum

04-05 marzec 2015 - Konferencja Nauka dla Przemysłu "Wielofunkcyjne nanocząstki – nadzieja współczesnej teranostyki antynowotworowej”

PRACE KONFERENCYJNE - prezentacje ustne

1 konferencja międzynarodowa i 7 krajowych

PRACE KONFERENCYJNE - doniesienia

od 2008 roku:
38 konferencji międzynarodowych
19 konferencji krajowychPublikacjeMammalian cell defence mechanisms against the cytotoxicity of NaYF4:(Er,Yb,Gd) nanoparticles†
B. Sikora, P. Kowalik, J. Mikulski, K. Fronc, I. Kamińska, M. Szewczyk, A. Konopka, K. Zajdel, R. Minikayev, K. Sobczak, W. Zaleszczyk, A. Borodziuk, J. Rybusiński, J. Szczytko, A. Sienkiewicz, T. Wojciechowski, P. Stępień, M. Frontczak-Baniewicz, M. Łapiński, G. Wilczyński, W. Paszkowicz, A. Twardowski and D. Elbaum
Nanoscale (2017)
Upconversion fluorescence imaging of HeLa cells using ROS generating SiO2-coated lanthanidedoped NaYF4 nanoconstructs
Przemysław Kowalik, Danek Elbaum, Jakub Mikulski, Krzysztof Fronc, Izabela Kamińska, Paulo C. Morais,bc Paulo Eduardo de Souza, Rodrigo Barbosa Nunes, Fabiane Hiratsuka Veiga-Souza, Grzegorz Gruzeł, Roman Minikayev, Tomasz Wojciechowski, Ewa Mosiniewicz-Szablewska, Maciej Szewczyk, Mirosława Pawlyta, Andrzej Sienkiewicz, Mariusz Łapinski, Karolina Zajdel, Piotr Stepień, Jacek Szczepkowski, Włodzimierz Jastrzebski,Małgorzata Frontczak-Baniewicz, Wojciech Paszkowicza and Bozena Sikora
RSC Adv., 2017, 7, 30262 (2017)
Transport of NaYF4:Er3+, Yb3+up-converting nanoparticles into HeLa cells
Bożena Sikora, Krzysztof Fronc, Izabela Kaminska, Kamil Koper, Sebastian Szewczyk, Bohdan Paterczyk, Tomasz Wojciechowski, Kamil Sobczak, Roman Minikayev, Wojciech Paszkowicz, Piotr Stępień, Danek Elbaum
Nanotechnology (2013)
Link do pliku
Luminescence of colloidal ZnO nanoparticles synthesized in alcohols and biological application of ZnO passivated by MgO”
Bożena Sikora, Krzysztof Fronc, Izabela Kamińska, Kamil Koper, Piotr Stępień and Danek Elbaum
J. Phys.: Condens. Matter. (2013)
Link do pliku
Lanthanides Fluorides Doped Nanocrystals for Biomedical Applications
Podhorodecki, A. Noculak, M. Banski, B. Sojka, A. Zelazo, J. Misiewicz, J. Cichos, M. Karbowiak, B. Zasonska, D. Horak, B. Sikora, D. Elbaum, T. Dumych, R. Bilyy, M. Szewczyk
ECS Transactions., 61, 115-125, 2014 (2014)
Link do pliku
Novel ZnO/MgO/Fe2O3 composite optomagnetic nanoparticles
Izabela Kamińska, Bożena Sikora, Krzysztof Fronc, Piotr Dziawa, Kamil Sobczak, Roman Minikayev, Wojciech Paszkowicz, Danek Elbaum
J. Phys.: Condens. Matter (2013)
Link do pliku
Synthesis of ZnAl2O4:(Er3+,Yb3+) spineltype nanocrystalline upconverting luminescent marker in HeLa carcinoma cells , using a combustion aerosol method route
Izabela Kamińska, Krzysztof Fronc, Bożena Sikora, Kamil Koper, Roman Minikayev, Wojciech Paszkowicz, Kamil Sobczak, Tomasz Wojciechowski, Mateusz Chwastyk, Anna Reszka, Bogdan J. Kowalski, Piotr Stępień, Danek Elbaum
RSC Advances, 2014, 4, 56596-56604 (2014)
Link do pliku
Magnetic Fe doped ZnO nanofibers obtained by electrospinning
A. Baranowska-Korczyc, A. Reszka, K. Sobczak, B. Sikora, P. Dziawa, M. Aleszkiewicz, Ł. Kłopotowski, W. Paszkowicz, P. Dłuzewski, B. J. Kowalski, T. A. Kowalewski, M. Sawicki, D. Elbaum, K. Fronc
J. Sol-Gel Sci. Technology, 61, 494-500, 2012 (2012)
Link do pliku
The growth Kinetics od colloidal ZnO nanoparticles in alcohols
B. Sikora, K. Fronc, I. Kamińska, A. Baranowska-Korczyc, K. Sobczak, P. Dłuzewski, D. Elbaum
J. Sol-Gel Sci. Technology 61, 197-205, 2012 (2012)
Link do pliku
Fluorescence resonance energy transfer between ZnO/MgO/carboxymethyl-b-cyclodextrin and Nile Red in HeLa cells – biosensing applications
B. Sikora, K. Fronc, I. Kamińska, K. Koper, M. Chwastyk, P. Stępień, W. Paszkowicz, T. Wojciechowski,K. Sobczak, D. Elbaum
RSC Adv., 2015, 5, 1323 (2015)
Link do pliku
A method for producing nanoparticles of lumienscence-magnetic properties and nanopowder produced by this method
I. Kamińska, K. Fronc, B. Sikora, D. Elbaum
getting a patent (Patent No. P.401873) December 3, 2012 (2012)

 
Projekt i wykonanie - Bartłomiej S. Witkowski 2010 Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk