INSTYTUT  FIZYKI  PAN

ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM BADAŃ RENTGENOWSKICH I ELEKTRONOMIKROSKOPOWYCH - SL1

Kierownik laboratorium: prof. dr hab. Krystyna Jabłońska jablo@ifpan.edu.pl
Sekretarka:  Zofia Liberadzka liberz@ifpan.edu.pl
Tel.: (+48-22) 843 60 34; (+48-22) 843 70 01 lub 843 66 01 wew.2301;
SL1.1Zespół optyki rentgenowskiej i atomowych badań strukturalnych
SL1.2Zespół spektroskopii rentgenowskiej i mikroanalizy
SL1.3Zespół rentgenografii stosowanej
SL1.4Zespół mikroskopii elektronowej

Strona WWW Laboratorium SL1

Podstawowe kierunki badań:
 • Wyznaczanie składu pierwiastkowego oraz identyfikacja wiązań chemicznych za pomocą fluorescencyjnej mikroanalizy rentgenowskiej.
 • Badanie lokalnej struktury atomowej i elektronowej nowych materiałów za pomocą metod wykorzystujących absorpcję rentgenowską oraz spektroskopii fotoelektronowej.
 • Określanie parametrów struktury materiałów objętościowych i nanostruktur metodami dyfrakcji rentgenowskiej i elektronowej.
 • Badania defektów w kryształach metodami wysokorozdzielczej dyfrakcji rentgenowskiej i mikroskopii elektronowej.
 • Badania własności strukturalnych kryształów w funkcji składu, temperatury i ciśnienia.
 • Badania odkształceń sieci krystalicznej i własności elastycznych materiałów metodami dyfrakcji rentgenowskiej.
 • Wyznaczanie zawartości i rozkładu śladowych elementów oraz badanie kinetyki domieszek za pomocą masowej spektroskopii jonów wtórnych.
 • Opracowanie nowych metod do wyznaczania atomowej i elektronowej struktury materiałów niskowymiarowych stosowanych w technologiach nowej generacji urządzeń elektronicznych.
 • Analiza RBS (pomiar składu pierwiastkowego próbek) i channeling (pomiar jakości struktury kryształów).
 • Implementacja jonów o energiach 250 keV - 3 MeV.
Badane materiały:
 • Związki AIIIBV nanostruktury oraz materiały lite (czyste i domieszkowane).
 • Nanostruktury związków AIIBVI (włączając półmagnetyczne półprzewodniki, czyste i domieszkowane).
 • Wysokotemperaturowe nadprzewodniki - cienkie filmy i kryształy lite.
 • Kompozyty.
 • Ceramiki.
 • Kompleksy metali przejściowych z pochodnymi kumaryny i tiomocznika.
 • Materiały do zastosowań biomedycznych.
 • Objętościowe i niskowymiarowe materiały i układy półprzewodnikowe, nadprzewodniki, związki magnetyczne.
 • Objętościowe materiały tlenkowe, głównie te mające potencjalne zastosowania w optoelektronice.
 • I inne.
Układy pomiarowe i urządzenia technologiczne:

IF PAN ]   [ Oddziały Naukowe ]   [ SL1 ]