ODDZIAŁY  I  LABORATORIA  NAUKOWE
 
ODDZIAŁ FIZYKI PÓŁPRZEWODNIKÓW - ON1
ON1.1 Zespół fizyki półprzewodników AIIBVI
ON1.2 Zespół fizyki i technologii warstw epitaksjalnych
ON1.3 Zespół fizyki półprzewodników półmagnetycznych
ON1.4 Zespół fizyki defektów strukturalnych w półprzewodnikach 
ODDZIAŁ FIZYKI PROMIENIOWANIA I SPEKTROSKOPII - ON2
ON2.1 Zespół fotofizyki molekularnej
ON2.2 Zespół zjawisk nieliniowych
ON2.3 Zespół spektroskopii oscylacyjnej i rotacyjnej
ON2.4 Zespół fizyki materiałów silnie skorelowanych
ON2.5 Zespół spektroskopii laserowej
ON2.7 Zespół optycznych badań mikro- i nanoobiektów 
ODDZIAŁ FIZYKI MAGNETYZMU - ON3
ON3.1 Zespół wzrostu kryształów tlenkowych
ON3.2 Zespół spektroskopii i właściwości cieplnych magnetyków
ON3.3 Zespół magnetyków niskowymiarowych
ON3.4 Zespół heterostruktur magnetycznych
ON3.5 Zespół przejść fazowych 
ODDZIAŁ FIZYKI I TECHNOLOGII N ANOSTRUKTUR 
PÓŁPRZEWODNIKÓW SZEROKOPRZERWOWYCH
 - ON4
ON4.1 Zespół spektroskopii wysokociśnieniowej
ON4.2 Zespół technologii nanostruktur tlenkowych
ON4.4 Zespół mikroskopii i spektroskopii elektronowej
ON4.5 Zespół wzrostu MBE nanostruktur azotkowych
ON4.7 Zespół wzrostu MBE nanostruktur tlenkowych 
ODDZIAŁ FIZYKI I TEORETYCZNEJ - ON5

 
MIĘDZYNARODOWE CENTRUM SPRZĘŻENIA MAGNETYZMU I NADPRZEWODNICTWA Z MATERIĄ TOPOLOGICZNĄ - MAGTOP - ON6
ON6.1 Zespół teorii materii topologicznej
ON6.2 Zespół epitaksji z wiązek molekularnych
ON6.5 Zespół fizyki majoran
 
ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM BADAŃ RENTGENOWSKICH
I ELEKTRONOMIKROSKOPOWYCH
 - SL1
SL1.1 Zespół optyki rentgenowskiej i atomowych badań strukturalnych
SL1.2 Zespół spektroskopii rentgenowskiej i mikroanalizy
SL1.3 Zespół rentgenografii stosowanej
SL1.4 Zespół mikroskopii elektronowej 
ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM BADAŃ KRIOGENICZNYCH 
I SPINTRONICZNYCH
 - SL2
SL2.2 Zespół fizyki zjawisk spinowych
SL2.3 Zespół magnetyzmu materiałów spintronicznych 
ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM FIZYKI I WZROSTU
KRYSZTAŁÓW NISKOWYMIAROWYCH
 - SL3
SL3.1 Zespół technologii struktur niskowymiarowych
SL3.2 Zespół fizyki struktur kwantowych 
ŚRODOWISKOWE LABORATORIUM FIZYKI BIOLOGICZNEJ  - SL4