Nasz niewidzialny towarzysz

Powrót

Warsztaty pt. "Nasz niewidzialny towarzysz" by≥y przeznaczone dla najm≥odszych studentůw (6-7 lat) w programie Odkrywanie. SĪ one po∂wiÍcone badaniu w≥asno∂ci powietrza.

Podczas zajÍś udowadniamy, Ņe powietrze rzeczywi∂cie istnieje. Wykazujemy takŅe, Ņe sk≥ada siÍ ono przynajmniej z dwůch czÍ∂ci, z ktůrych jedna jest niezbÍdna podczas spalania. Badamy zaleŅno∂ś objÍto∂ci i ci∂nienia powietrza od temperatury. Punktem kulminacyjnym zajÍś jest powtůrzenie siedemnastowiecznego do∂wiadczenia Otto von Guericka z pů≥kulami magdeburskimi. Ostatnim elementem jest zbudowanie podno∂nika pneumatycznego, za pomocĪ ktůrego mali studenci bez trudu podnoszĪ swojego wyk≥adowcÍ.

Zdjêcie 1
1
Zdjêcie 2
2
Zdjêcie 3
3
Zdjêcie 4
4
Zdjêcie 5
5
Zdjêcie 6
6
Zdjêcie 7
7
Zdjêcie 8
8
Zdjêcie 9
9
Zdjêcie 10
10
Zdjêcie 11
11
Zdjêcie 12
12
Zdjêcie 13
13
Zdjêcie 14
14
Zdjêcie 15
15
Zdjêcie 16
16
Zdjêcie 17
17
Zdjêcie 18
18
Zdjêcie 19
19
Zdjêcie 20
20
Zdjêcie 21
21
Zdjêcie 22
22
Zdjêcie 23
23
Zdjêcie 24
24
Zdjêcie 25
25
Zdjêcie 26
26
Zdjêcie 27
27
Zdjêcie 28
28
Zdjêcie 29
29
Zdjêcie 30
30
Zdjêcie 31
31
Zdjêcie 32
32
Zdjêcie 33
33
Zdjêcie 34
34
Zdjêcie 35
35
Zdjêcie 36
36
Zdjêcie 37
37
Zdjêcie 38
38
Zdjêcie 39
39
Zdjêcie 40
40
Zdjêcie 41
41
Zdjêcie 42
42
Zdjêcie 43
43
Zdjêcie 44
44
Zdjêcie 45
45
Zdjêcie 46
46
Zdjêcie 47
47
Zdjêcie 48
48
Zdjêcie 49
49