Formularz rejestracyjny
5. Krajowe
Sympozjum Użytkowników
Promieniowania
Synchrotronowego
Warszawa
31 maja - 1 czerwca 1999 r. Imię_________________________________
 Nazwisko_____________________________
 Tytuł naukowy_________________________
 Instytucja_____________________________
 _____________________________________

 Adres________________________________
 _____________________________________

 Fax:_________________________________
 Tel.:_________________________________
 E-mail:_______________________________

 Zamierzam przedstawić pracę na temat:
 _____________________________________
 _____________________________________

Forma prezentacji: đ ustna đ plakatowa

 Proszę o rezerwację hotelu w dniach:
 _____________________________________

 Wniesienie opłaty konferencyjnej  (do 31.03.1999):
 đ przelew na konto PTPS
 Polskie Towarzystwo Promieniowania Synchrotronowego
 ul. Reymonta 4, 30-059 Kraków
 Bank PeKaO - Grupa Bankowa PeKaO S.A.
 O/Kraków Nr 12401431-7023022-2700-401112

 S.W.I.F.T. No: PKOP PL PW
 z zaznaczeniem, za kogo dokonano wpłaty
 đ inna forma płatności
 _____________________________________