INSTYTUT FIZYKI PAN
Międzynarodowe Studia Doktoranckie
PROGRAM MIĘDZYNARODOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH
W INSTYTUCIE FIZYKI PAN
Studia Doktoranckie IF PAN
Copyright C IFPAN 2011
Instytut Fizyki PAN we współpracy z Centrum Fizyki Teoretycznej PAN i Centrum Badań Wysokociśnieniowych PAN prowadzi 4-letnie Międzynarodowe Studia Doktoranckie (MSD). Uczestnicy MSD prowadzą w czasie trwania studiów badania doświadczalne lub teoretyczne, których celem jest przygotowanie rozprawy doktorskiej. Uczestniczą również w programie studiów zapewniającym zdobycie wykształcenia stosownego dla doktora fizyki.


I. Przebieg studiów

         1. Opiekę nad pracą naukową doktoranta sprawuje kierownik naukowy, jest on odpowiedzialny za przebieg studiów doktoranckich.
         2. Doktoranci otrzymują indeksy (karty egzaminacyjne), w których protokołowane są odbyte zajęcia i egzaminy.
         3. Zaliczenie poszczególnych lat studiów odbywa się poprzez dokonanie wpisu "zaliczam rok" przez kierownika MSD na postawie zaliczenia zaplanowanych zajęć i zdania egzaminów, potwierdzonych stosownymi wpisami w indeksie.


II. Wykłady

         1. Zestaw wykładów specjalistycznych ustalany jest przed każdym semestrem przez Komisję Studiów Doktoranckich działającą przy Kierowniku Studiów Doktoranckich. Przed rozpoczęciem zajęć zestaw wykładów dostarczany jest doktorantom.
         2. Kierownik naukowy doktoranta wybiera wykłady, na które jego doktorant jest obowiązany uczęszczać.
         3. Kierownik naukowy może zalecić doktorantowi uczestnictwo w wykładach w innych placówkach
i dodatkowych wykładach.
         4. Kierownik naukowy ma prawo, w szczególnych przypadkach, do wprowadzenia zmian w programie
studiów doktoranta po ich uzgodnieniu z kierownikiem MSD.


III. Egzaminy

         1. W ciągu czterech lat studiów doktorant zobowiązany jest do zdania 4 egzaminów z wykładów, w których udział został zaakceptowany przez kierownika naukowego, przy czym każdy z tych wykładów powinien obejmować co najmniej 30 godzin. Wyniki egzaminów odnotowywane są w indeksie (karcie egzaminacyjnej) doktoranta.
         2. Pod koniec pierwszego roku studiów doktoranta obowiązuje egzamin komisyjny przeprowadzany przez komisję powołanę przez kierownika MSD. Zakres egzaminu (wykłady, literatura) wyznacza kierownik naukowy doktoranta w porozumieniu z kierownikiem MSD.
         3. Doktoranci, którzy uko
ńczyli studia magisterskie z innej dziedziny niż fizyka, powinni zdać dodatkowo co najmniej dwa egzaminy z podstawowych przedmiotów fizycznych, na przykład z mechaniki kwantowej, elektrodynamiki itp. Oznacza to, że wymienieni doktoranci powinni w trakcie studiów zdać łącznie 6 egzaminów.


IV. Seminaria, konferencje i sympozja

         1. Doktorant jest obowiązany uczestniczyć przez cały okres studiów w conajmniej jednym seminarium z dziedziny wykonywanej pracy doktorskiej, przy tym przynajmniej raz w roku powinien na tym seminarium przedstawić wyniki swoich bada
ń. Kierownik naukowy wyznacza seminarium, na które doktorant ma obowiązek uczęszczać.
         2. Doktorant jest obowiązany uczęszczać na comiesięczne konwersatorium w Instytucie Fizyki PAN.
         3. Doktorant jest zobowiązany do uczestnictwa w konferencjach naukowych i sympozjach wskazanych przez kierownika naukowego.
         4. Doktoranta, który stara się o przedłużenie studiów doktoranckich ponad okres 4 lat, obowiązuje seminarium sprawozdawcze. Seminarium powinno odbyć się co najmniej 1 miesiąc przed upływem czwartego roku studiów.


V. Lektoraty

         1. Obowiązek uczestniczenia w lektoracie języka angielskiego uzależniony jest od oceny znajomości tego języka przez doktoranta. Kierownik naukowy może zobowiązać doktoranta do uczęszczania na lektorat i przedstawienia zaliczenia z tego lektoratu.


VI. Zajęcia dydaktyczne

         1. Doktorant zobowiazany jest do odbycia praktyki dydaktycznej w ilości 60 godzin w całym okresie trwania studiów. Kierownik Studiów Doktoranckich może zwolnić doktoranta z tego obowiązku.
         2. Miejscem odbywania stażu dydaktycznego jest Wydział Matematyczno-Przyrodniczy - Szkoła Nauk Ścisłych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy
ńskiego lub inna uczelnia współpracująca z Instytutem Fizyki PAN.
         3. Doktoranci nie pobierający stypendium w IF PAN, CFT PAN lub CBW PAN nie są zobowiązani do prowadzenia zajęć dydaktycznych.


VII. Planowanie i sprawozdawczość

         1. Przewidywane zajęcia i program pracy badawczej przedstawiane są w corocznych planach doktoranta zaakceptowanych przez kierownika naukowego.
         2. Plan na pierwszy rok studiów musi dokładnie określać tematykę egzaminu komisyjnego
         3. Po każdym roku studiów doktorant składa sprawozdanie do Kierownika MSD z realizacji planów, zaopiniowane przez kierownika naukowego.
         4. Po czwartym roku studiów, również po okresie przedłużenia studiów, składane jest sprawozdanie do Kierownika MSD z całego okresu studiów, zaopiniowane przez kierownika naukowego.


VIII. Przepisy uzupełniające

         1. Podstawowe założenia tematu pracy doktorskiej winny być ustalone nie później niż do ko
ńca pierwszego roku studiów.
         2. Otwarcie przewodu doktorskiego powinno nastąpić nie później niż na III roku studiów.
         3. Otwarcie przewodu doktorskiego przed uko
ńczeniem pierwszego roku studiów musi być poprzedzone zdaniem egzaminu komisyjnego przewidzianego dla pierwszego roku.
   9. Przepisy przejściowe
         1. Program obowiązuje od 23 czerwca 2005 r., po uchwaleniu przez Radę Naukowa IF PAN i zatwierdzeniu przez Dyrektora Instytutu Fizyki PAN.