INSTYTUT FIZYKI PAN
Międzynarodowe Studia Doktoranckie
Informacje dla doktorantów
Studia Doktoranckie IF PAN
Copyright C IFPAN 2011
Kalendarz akademicki 2018/19
Regulamin studiów
Regulamin studiów obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.
Program studiów
Ustawa o stopniach naukowych
Kredyty dla doktorantów
Rada Programowa, egzaminy i urlopy (      )
Rozporzadzenie Ministra 2006 (      )
Przewody doktorskie i habilitacyjne (      )
Procedura nadawania stopnia naukowego doktora przez Radę Naukową Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk:   (      )

Regulamin pomocy socjalnej dla doktorantów MSD (      )
°  Wykaz dokumentów potwierdzających sytuację materialną doktoranta: PDF
°  Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego dla doktorantów MSD w IFPAN: DOC
°  Wniosek doktoranta MSD w IFPAN o przyznanie stypendium specjalnego dla osób  niepełnosprawnych: DOC
°  Wniosek doktoranta MSD w IFPAN o przyznanie zapomogi: DOC
°  Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów MSD w IF PAN: DOC
°  Oświadczenie o gruntach rolnych: DOC
°  Oświadczenie o innych uzyskanych dochodach: DOC
Formularze:
°  Protokół rozmowy kwalifikacyjnej:  (      ),  (      )
°  Protokół egzaminu po pierwszym roku:  (      ),  (      )
°  Karta egzaminacyjna:  (      ),  (      )
Zestaw pytań na egzaminy doktorskie:
°  Pytania z fizyki ogólnej:  (      )
°  Pytania z fizyki ciała stałego:  (      )
°  Pytania z fizyki atomowej:  (      )
°  Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego:  (      ),  (      )
°  Oświadczenie autora rozprawy doktorskiej:  (      ),  (      )