Research

Interests:

Experimental Solid State Physics:

optical linear and nonlinear properties of transition metal and rare earth ions in crystals and glasses. Optical and transport properties of semiconductors. Properties of solid state laser materials. Spectral and spatial energy transfer of the excitation energy in solid state. Exciton dynamics in crystals. Optical properties of low-dimensional semiconductor structures and thin films. Photorefractive materials. High pressure spectroscopy of solids. Photo-induced water splitting.

Experience:

Experience in operation of continuous wave and pulsed lasers with associated electronics including YAG:Nd high-energy lasers, nitrogen-pumped dye lasers, argon ion pumped jet and ring dye lasers. Experience with various detection and analysis electronics systems like boxcar averagers, lock-in amplifiers, optical multichannel analyser etc. Experience in operating of cryogenic equipment. Experience in basic absorption and fluorescence measurements, cw and pulsed four-wave mixing technique, Hall effect, thermally stimulated current and capacitance, diamond-anvil cells, and also some technological experience with chemical and thermal treatment of samples. Experience in use of high-magnetic field equipment and use of superconducting magnets. Experience in using diamond-anvil cells.

Grants:

Principal Investigator:

 1. EU Grant Go WEST ERB3510PL921612 CIPA35.10/PL921612: Magneto-optical and electrical properties of GGG:Mn4+ and V4+
  15.09.1993 – 15.12.1993
  Amount: about 50 000 FF
 2. Nr 2 0463 91 01: Dynamika stanów wzbudzonych w domieszkowanych kryształach; Dynamics of excited states in doped crystals
  realizowany w czasie 1991.10.01 – 1994.09.30
  kwota:  64 750 zł
 3. Nr 2PO3B 087 09: Badania nieliniowych zjawisk optycznych w CdMnTe; Studies of nonlinear optical phenomena in CdMnTe
  realizowany w czasie  1. 07. 1995 – 31.12.1998
  kwota: 180.000 zł
 4. Nr 8T11B 052 13: Badania defektów w monokryształach tlenkowych typu ABO3; Studies of Defects in ABO3 monocrystals
  realizowany w czasie  1. 08. 1997 – 31.12.1999
  kwota: 232 750 zł
 5. Nr 8T11B 058 19: Centra barwne i defekty rodzime w kryształach LaGa03 i YAI03 (PROMOTORSKI); Color center and intrinsic defects in LaGaO3 and YAlO3 crystals
  realizowany w czasie: 2000.08.01 – 2002.03.31
  kwota: 37 950 zł
 6. Nr 8T11B 048 19: Identyfikacja centrów Cr3+ i badanie ich struktury energetycznej przy pomocy spektroskopii wysokociśnieniowej w wybranych kryształach laserowych (PROMOTORSKI); Identification of Cr3+ center and studies of their energy structure in selected laser crystals using high pressure spectroscopy
  realizowany w czasie 2000.08.01 – 2001.10.31
  kwota: 41 150 zł
 7. Nr 2P03B 076 24: Efekt nefelauksetyczny dla jonów Cr2+ w materiałach półprzewodnikowych AIIBVI; Nephelauxetic effect for Cr2+ ions in AIIBVI semiconductors
  realizowany w czasie 2003.03.20 – 2005.03.19
  kwota: 138 700 zł
 8. 72/E-67/SPB Współpraca z PR UE/DIE 104/2005: Złożone kryształy tlenkowe domieszkowane manganem dla zastosowań jako ograniczniki optyczne i dozymetry termoluminescencyjne; Complex oxide crystals doped with manganese for optical limiters and thermoluminescence dosimeters – dofinansowanie współpracy w ramach VI PR UE
  kwota: 15 000 zł
 9. Nr N202 046 32: Wpływ wysokich ciśnień hydrostatycznych na własności optyczne kropek kwantowych CdTe/ZnTe hodowanych metodą MBE; Influence of high pressure on optical properties of quantum dots CdTe/ZnTe grown by MBE
  realizowany od kwietnia 2007
  kwota: 239 000 zł
 10. Nr N202 045 32: Niestabilność ładunkowa domieszki chromu w niobianie litu (PROMOTORSKI); Charge instability of chromium dopant in lithium niobate
  realizowany od kwietnia 2007 do lutego 2008
  kwota: 31 400 zł
 11. grant Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej: Dofinansowanie zakupu urządzenia do elektroerozji do wiercenia otworów w gasketach do kowadeł diamentowych; Purchase of electrical discharge machine for making gaskets for diamond-anvil cells
  kwota: 53 000 zł.
 12. dotacja z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program 1.4.3 SPO-WKP – kierownik laboratorium spektroskopii optycznej: Laboratorium sensorów biomolekularnych i radiacyjnych oraz charakteryzacji struktur niskowymiarowych
  kwota: 630 000 zł
 13. 1226/H03/2006/30: Nanokrystaliczne i monokrystaliczne granaty itrowo-glinowe domieszkowane manganem dla fotoniki oraz dozymetrii termoluminescencyjnej; Nanocrystalline and monocrystalline yttrium -aluminium garnets doped with manganese for photonics and thermoluminescence dosimetry applications
  realizowany w czasie 2006 – 2009
  kwota: 239 000 zł
 14. Nr N N202 204634: Spektroskopia wysokociśnieniowa półprzewodników II-VI, domieszkowanych Cr2+; High-pressure spectroscopy of II-VI semiconductors doped with Cr2+
  kwota:  57 000 zł
 15. POIG.01.01.02-00-108/09, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Priorytet 1: Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Poddziałanie 1.1.2: Nowoczesne Materiały i Innowacyjne Metody dla przetwarzania i Monitorowania Energii (MIME); Innovative Economy Operative Program of EU, Modern Materials and Innovative Methods for Processing and Monitoring the Energy
  miejsce realizacji: IF PAN Warszawa, ITE Warszawa i Kraków, AGH Kraków
  koordynator projektu
  kwota: 22 031 860
 16. 2012/07/B/ST5/02080, Narodowe Centrum Nauki, Spinele (Zn,Mg)Al2O4 jako markery upkonwertujące komórek nowotworowych: otrzymywanie, właściwości i mechanizmy fizyczne przekazów energii i ich funkcjonalizacja biologiczna / (Zn,Mg)Al2O4 spinels as up-converting markers of tumor cells: production, properties and physical mechanisms of fluorescence energy transfer processes and their biological fucntionalization
  IP PAS Warszawa, 2013.07.03 – 2016.07.02
  Amount: 1 429 900 PLN

Positions abroad:

Country Institution position dates
USA Physics Department, Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma post-doctoral research associate September 1985 –

October 1987

USA Physics Department, Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma visiting professor July 1988 –

September 1988

(3 months)

USA Physics Department, Oklahoma State University, Stillwater, Oklahoma visiting professor August 1989 –

October 1989

(3 months)

France Laboratoire de Physico-Chimie des Materiaux Luminescents Universite Claude Bernard Lyon I, Villeurbanne visiting professor September 1990 –

December 1990

(4 months)

France Laboratoire de Physico-Chimie des Materiaux Luminescents Universite Claude Bernard Lyon I, Villeurbanne visiting professor October 1991 –

December 1991

(3 months)

France Laboratory of High Magnetic Fields CNRS and Max Planck Institute in Grenoble andLaboratoire de Physico-Chimie des Materiaux Luminescents Universite Claude Bernard Lyon I, Villeurbanne ECC grant

“mobility scheme”

September 1993 –

December 1993

(3 months)

Spain Department of Physics of Materials, Universidad Autonoma de Madrid, Spain sabbatical stay October 1998 –

October 1999

(13 months)

USA Center for Materials at Extreme Conditions, Florida International University, Miami, FL visiting professor May 2006 –

June 2006

(one month)

Spain Department of Physics of Materials, Universidad Autonoma de Madrid, Spain visiting professor October 2007 –

December 2007

(3 months)

 • Institute of Physics
  Polish Academy of Sciences (http://info NULL.ifpan NULL.edu NULL.pl)

  Al. Lotników 32/46
  02-668 WARSZAWA, POLAND
  phone: (48-22) 843 68 61
  fax: (48-22) 847 52 23

  e-mail: suchy{a}ifpan.edu.pl (suchy null@null ifpan NULL.edu NULL.pl)